Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

More details

Koszt dostawy: 31,98 zł z VAT

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:listopad-grudzie 2017
Parametry techniczne:format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

W pakiecie (6 wydań w formie papierowej) znajdziecie aktualne tematy takie jak:

◦   Błędne skierowanie do DPS

◦   Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

◦   Współpraca DPS z pielęgniarkami

◦   Wizytacja krajowego mechanizmu prewencji

◦   Finansowanie placówek niepublicznych

◦   Współpraca z sądem

◦   Metody aktywizowania mieszkańców

◦   Podawanie leków mieszkańcom – prawo a rzeczywistość

◦   Alkohol w DPS gdzie szukać pomocy

◦   Agresywny mieszkaniec

◦   Mieszkaniec chory psychicznie

UWAGA! Każdy Prenumerator otrzymuje również do nowego FORUM DPS

www.forumdps.pl

W listopadowo-grudniowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej. Magazynie Dyrektora"

Temat numeru! Kontrola wojewody w DPS-ie

Do zadań wojewody należy kontrolowanie, ocenianie, koordynowanie i nadzorowanie działalności samorządu i innych podmiotów w dziedzinie pomocy społecznej. Wojewoda ma prawo skontrolować każdy dom pomocy społecznej.

Korzyści dla czytelnika: autor wymienia i opisuje rodzaje kontroli i uprawnienia kontrolne wojewody, wyjaśnia co powinno zawierać uprawnienie do przeprowadzenia kontroli, wymienia obowiązki dyrektora DPS-u podczas kontroli, wyjaśnia kiedy dyrektor może odmówić podpisania protokołu kontroli, a także co zawierają zalecenia pokontrolne. Wszystkie informacje zawarte w artykule pozwolą Państwu przygotować się do kontroli.

Roszczeniowa rodzina mieszkańca

Pracownicy DPS-ów a także dyrektor placówki są narażeni na różnego rodzaju roszczenia nie tylko ze strony mieszkańców, ale również ich rodzin. Sytuacje problemowe bez dogłębnej analizy niosą z sobą ryzyko braku osiągnięcia pozytywnej współpracy z rodziną podopiecznego na następne lata.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo m.in.: jakie są najczęstsze przyczyny roszczeń ze strony rodzin, jak zapobiec sytuacjom konfliktowym z rodzinami mieszkańców, jaka jest rola zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i pracownika pierwszego kontaktu w kontakcie z rodziną mieszkańca.

Ochrona danych osobowych w DPS-ie

Działalność domu pomocy społecznej wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Są to dane pracowników, współpracowników, a przede wszystkim dane mieszkańców. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do tego czasu dyrektorzy placówek powinni podjąć działania dostosowujące zasady przetwarzania danych do nowych przepisów.

Korzyści dla czytelnika: uzyskają Państwo ważne informacje na temat: danych osobowych i zbiorów danych osobowych w placówce, podstaw prawnych i zasad przetwarzania danych osobowych, powoływania inspektora ochrony danych, obowiązków spoczywających na DPS-i jako podmiocie przetwarzającym dane osobowe. Autor wskazuje również, jakie zmiany w funkcjonowaniu DPS-u wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Mogą Państwo skorzystać również ze wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także wzoru ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Pies w DPS-ie – zajęcia wizytujące i terapeutyczne

W DPS-ach coraz częściej organizowane są zajęcia z udziałem psów. Pies może wspierać proces terapii czy brać udział w zajęciach aktywizujących mieszkańców.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia, czym są i jak przebiegają zajęcia wizytujące i terapeutyczne. Dowiedzą się Państwo m.in. jak zajęcia wpływają na mieszkańców (zarówno seniorów, osób chorych psychicznie, jak i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie), a także jak rozpocząć współpracę z terapeutą i psem.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

30 sierpnia 2017 r. częściowo weszło w życie Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i uzupełnienia wykaz stanowisk, które w pewnym stopniu dotyczą również pracowników zatrudnionych w DPS-ach.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jakie zmiany istotne dla DPS-ów wprowadza Rozporządzanie, m.in. zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiany dostosowujące – dodanie stanowisk.

Odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy prowadzące kontrole w DPS-ach

W DPS-ach odbywają się kontrole prowadzone przez organy państwowe, których efektem jest wydanie decyzji administracyjnej. Jednak każda placówka może wnieść odwołanie od decyzji organu kontrolującego do właściwego organu odwoławczego.

Korzyści dla czytelnika: autor–prawnik opisuje ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, a także wymagania prawne stawiane decyzji administracyjnej. Wyjaśnia również, w jaki sposób dyrektor placówki może wnieść odwołanie od decyzji organu kontrolującego. Do artykułu dodajemy wzór odwołania od decyzji organu kontrolującego.

Problematyczne kwestie związane z podatkiem VAT w DPS-ach

Ze względu na utratę przez wiele DPS-ów z dniem 1 stycznia 2017 r. statusu podatników VAT-u zwolnionych podmiotowo wskutek centralizacji w gminach, świadczone przez nie usługi podlegają obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiedzialność i ryzyko w tym zakresie ponosi wprawdzie gmina, ale najczęściej gminy delegują zadania na dyrektorów DPS-ów.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia kwestie związane z: usługami świadczonymi przez DPS a opodatkowaniem VAT-em należnym, prowadzeniem DPS-u jako działalności gospodarczej, zwolnieniem z podatku VAT usług świadczonych przez DPS, innymi wykonywanymi przez DPS usługami a podatkiem VAT.

Alternatywa Edenu – innowacyjna koncepcja opieki nad mieszkańcem

„Alternatywa Edenu” jest propozycją prozdrowotnego modelu domu dla seniorów, w którym jakość ich życia ulega radykalnej poprawie. Uniwersalizm tego wzorca, opartego na holistycznym podejściu do potrzeb mieszkańców, w którym pierwszoplanowe znaczenie ma ich godność, pozwala na zastosowanie go nie tylko w domach pomocy społecznej, ale we wszystkich placówkach pomocy społecznej, np. w środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej czy dziennych domach pobytu.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo na czym polega koncepcja, jak wdrożyć ją do swojej placówki, jakie korzyści przynosi mieszkańcom.

Inspirujące praktyki. Motywacja do zmiany

Kolejny wywiad z cyklu „Inspirujące praktyki” został przeprowadzony z Grzegorzem Grygielem – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Placówka mieści się pod czterema adresami; składają się na nią trzy oddziały – oddział dla przewlekle somatycznie chorych, dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn z pododdziałem dla osób uzależnionych od alkoholu oraz oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet (w  Fabianowie) i  Dzienny Dom Senior Plus. Pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu działa od 2012 r. i jest jednym z dwóch tego typu miejsc w Polsce. Jego funkcjonowanie opiera się na nowatorskim programie terapeutycznym.

Korzyści dla czytelnika: cykl wywiadów ma inspirować Państwa jako dyrektorów do działania. Dyrektor Grzegorz Grygiel opowiada o funkcjonowaniu pododdziału, mieszkańcach uzależnionych od alkoholu, współpracy z zagranicznymi placówkami przeznaczonymi dla osób niesamodzielnych i nowatorskich rozwiązaniach. Wyjaśnia jak pracować z mieszkańcem z podwójną diagnozą (czyli osobą w trudnej sytuacji życiowej a dodatkowo uzależnioną od alkoholu), czy można doprowadzić go do pełnej abstynencji, na czym polega program terapeutyczny realizowany w pododdziale.

Wywiad w pełnej wersji jest dostępny w panelu klienta. 

Metoda Ruchu Rozwijającego

Metoda W. Sherborne to sposób na wspomaganie i stymulowanie rozwoju fizycznego i emocjonalnego podopiecznych.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia na czym polega metoda, jakie korzyści przynosi podopiecznym, a także jakie ćwiczenia można stosować. Mogą Państwo skorzystać z gotowych ćwiczeń (autorka szczegółowo opisuje), do artykułu dodajemy również scenariusz zajęć – dostępny w panelu klienta.

Mieszkańcy z autyzmem. Część II

Osoby z autyzmem wymagają całodobowej opieki. Jeśli nie można zapewnić im pomocy w formie opieki rodzinnej czy w formie usług opiekuńczych, kierowane są do domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie lub przewlekle psychicznie chorych. Okazuje się, że DPS-y wciąż nie są przygotowane na przyjmowanie mieszkańców z tą niepełnosprawnością. Specyfika potrzeb osób z autyzmem wymaga szczególnej uwagi.

Korzyści dla czytelnika: autorka na podstawie modelu Piageta wyjaśnia, dlaczego rozwój każdego człowieka jest zależny od kilki czynników, odnosząc je do pracy z osobą z autyzmem w placówce pomocy społecznej. Możecie Państwo zapoznać się również z przykładowymi programami wsparcia osób z autyzmem, autorka opisuje dwa popularne programy.

Aktywizacja zawodowa podopiecznych środowiskowych domów samopomocy

Dobrze dobrana i wykonywana praca daje satysfakcję i poczucie własnej wartości oraz może stać się zachętą do rozwoju osobistego. Praca dla osób niepełnosprawnych może mieć ponadto charakter terapeutyczny lub leczniczy.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jakie znacznie dla osób niepełnosprawnych ma praca. Zapoznają się Państwo z przykładem treningów pracy poza placówką, a także przykładem treningów pracy, które mogą odbywać się w placówce (autorka opisuje jak przebiegają, jakie mają cele, jak wpływają na podopiecznych).

Obniżony nastrój i apatia mieszkańców

Częstym problemem mieszkańców placówek pomocy społecznej jest apatia i obniżenie nastroju. Przeciwdziałanie im ma duże znaczenie, ponieważ mogą one prowadzić do depresji.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia jak rozpoznać obniżenie nastroju u mieszkańca, czym charakteryzuje się apatia, jakie są przyczyny pojawiających się objawów depresyjnych u mieszkańców. Dowiedzą się Państwo również jak można pomóc mieszkańcom (autorka podaje praktyczne przykłady).

Prawnik radzi – odpowiedzi na pytania czytelników

Publikujemy odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania prawnikowi wysyłając go na adres e-mailowy.

Specjalista MOPR-u podpowiada

Cykl zawiera odpowiedzi specjalisty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pytania zadane przez czytelników dotyczące współpracy MOPR-u z placówkami pomocy społecznej. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania specjaliście wysyłając go na adres e-mailowy.

Wzory dokumentów:

 •          Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 •          Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 •          Odwołanie od decyzji organu kontrolującego
 •          Scenariusz zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego dostępny tylko w panelu klienta

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych fragmentów artykułów, które pochodzą z czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".

Artykuł – Kontrola wojewody w DPS-ie

Artykuł – Obniżony nastrój i apatia mieszkańców

Artykuł – Ochrona danych osobowych w DPS-ie

 Wzór – Oświadczenie mieszkańca o dokonaniu wyboru pracownika pierwszego kontaktu

JUŻ DOSTĘPNE!

PIERWSZE FORUM INTERNETOWE TYLKO DLA DYREKTORÓW

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ ODSŁONIE!

 • Platforma komunikacji między Dyrektorami DPS-ów z całej Polski
 • Miejsce wymiany opinii, poglądów i doświadczeń z codziennej pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

www.forumdps.pl

Powiązane

NEWSLETTER