search

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy) ważny od 01.01.2023 do 16.04.2024

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy)

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23-12-2022r.

ZAKAZ KOPIOWANIA I POWIELANIA BEZ ZGODY „OFICYNY MM” WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO MIZERA SP. K.

 

 

Regulamin Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze
Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Usługi elektroniczne
III. Zawarcie umowy
IV. Cena
V. Płatność
VI. Wykonywanie umowy
VII. Rękojmia
VIII. Reklamacje
IX. Akademia Doskonalenia
X. Uprawnienia konsumentów
XI. Pozostałe postanowienia
XII. Dane osobowe
XIII. Zmiany regulaminu
XIV. Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Oficyna MM
Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp.k. na odległość.
2. Definicje:
a. Wydawnictwo – Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp.k. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000408012,
bok@oficynamm.pl, nr telefonu: +48 61 653 64 30,
b. sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://oficynamm.pl/sklep/, https://platformamm.pl
c. Platforma MM – serwis umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez
Wydawnictwo dostępny pod adresem: https://platformamm.pl/,
d. produkt – serwisy online dostępne na Platformie MM, czasopisma, szkolenia,
webinaria, książki, e-booki, płyty CD oraz inne towary i usługi oferowane do
sprzedaży przed Wydawnictwo,
e. operator – pośrednik w płatności internetowej, wybrany przez Wydawnictwo
f. ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 6.12.2022 r. poz. 2509 ze zm.),
g. ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 21.02.2020 r., poz. 287 z późniejszymi
zmianami).
3. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Wydawnictwem umowę
sprzedaży, zwany dalej „Klientem”, jest związany niniejszym regulaminem, który
stanowi integralną część umowy, o czym Klient jest poinformowany przed zawarciem
umowy. Zawarcie przez Klienta umowy z Wydawnictwem oznacza, że Klient zapoznał
się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
II. Usługi elektroniczne
1. W celu korzystania ze sklepu oraz Platformy MM Wydawnictwo świadczy na rzecz
Klienta usługi:
a. Konto,konieczne dla korzystania z Platformy MM,
b. Formularz zamówienia, umożliwiający zakupy w sklepie i na Platformie MM,
c. Newsletter.
2. Dla korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań
technicznych:
a. połączenie z siecią internet,
b. system operacyjny Windows Vista/7/8/10/11,
c. przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Firefox w swoich najnowszych
wersjach,
d. przeglądarka plików PDF oraz pakiet biurowy,
e. odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory
sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie usług,
f. sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.
3. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie usług wynikające z
konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających
komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań
sprzętowych.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie z Konta, Formularzazamówienia i Newslettera jest bezpłatne, natomiast
dostęp do treści zawartych na Platformie MM jest odpłatny, za wyjątkiem określonym
w ust. 10.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest:
a. w przypadku Konta – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i
potwierdzenie adresu e-mail przez link wysłany pocztą elektroniczną,
b. w przypadku Formularza zamówienia – przez dodanie do koszyka produktu,
c. w przypadku Newslettera – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest:
a. w przypadku Konta – przez usunięcie Konta poprzez zgłoszenie Klienta woli
usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl,
b. w przypadku Formularza zamówienia – złożenie zamówienia lub rezygnację z
zamówienia,
c. w przypadku Newslettera –przez wypisanie z Newslettera przez kliknięcie w
automatyczny link umieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej w
ramach Newslettera.
8. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych należy zgłaszać pisemnie:
a. pocztą tradycyjną na adres wymieniony w pkt 1 ust. 2 lit. a.,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl.
9. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej powinno zawierać: imię i
nazwisko, dane firmy oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na
bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą
przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi
teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
10. Konto umożliwia bezpłatny dostęp do demonstracyjnej wersji Platformy MM, w
ramach której dostępne jest 20% treści każdego produktu.
III. Zawarcie umowy
1. Aby zakupić produkt w sklepie lub Platformie należy:
a. umieścić wybrany produkt w koszyku,
b. wybrać sposób dostawy (jeśli znajdzie zastosowanie),
c. wypełnić Formularz lub zalogować się do Konta,
d. wybrać sposób zapłaty ceny,
e. zaakceptować regulamin,
f. opłacić zakup.
2. W sposób opisany w ust. 1 zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7
dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień
telefonicznie lub przez serwis internetowy.
3. Założenie Konta jest konieczne dla korzystania z następujących produktów: dostęp
do Platformy MM, szkolenia video, e-wydania czasopism.
4. W treści Formularza lub danych Konta muszą zostać wprowadzone wszystkie dane
pozwalające na identyfikację Klienta, realizację zakupu oraz wystawienie
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zakup.
5. Zamówienia można składać także telefonicznie, na numer: 61 653 64 30, w godz.:
7.30–15.30 od poniedziałku do piątku.
6. W zamówieniu telefonicznym strony ustalają:
a. rodzaj zamówionego przez Klienta produktu,
b. cenę należną Wydawnictwu za zamówione wersje produktów,
c. koszty wysyłki związane z zamówionym produktem,
d. termin oraz sposób płatności.
7. Jeżeli strony nie dookreśliły w sposób podany wyżej liczby licencji, produkt może być
używany:
− w przypadku Niezbędnika Dyrektora Szkoły, Niezbędnika Dyrektora Przedszkola,
Niezbędnika Dyrektora Przedszkola Niepublicznego, Niezbędnika Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Dom Pomocy Społecznej Magazynu Dyrektora –
przez trzech użytkowników,
− w przypadku Szkoły. Miesięcznika Dyrektora, Miesięcznika Przedszkola – przez
trzech użytkowników,
− w przypadku Nowoczesnego Sekretariatu – przez jednego użytkownika,
− w przypadku Niezbędnika Nauczyciela Przedszkola – przez wszystkich nauczycieli
danego przedszkola,
− w przypadku Niezbędnika Nauczyciela Szkoły-Sygnał – w zależności od wyboru
wariantu przed jednego użytkownika lub przez wszystkich nauczycieli w Placówce,
− w odniesieniu do pozostałych produktów – tylko przez jednego użytkownika.
Jeżeli strony nie dookreśliły ceny i kosztów wysyłki produktu, to znaczy, że Klient
godzi się na zastosowanie przez Wydawnictwo ceny i kosztów wysyłki wynikających z
cennika obowiązującego w Wydawnictwie w momencie przyjęcia jego zamówienia,
znajdującego się na stronie: www.oficynamm.pl, które dodatkowo zostaną wskazane
na fakturze VAT.
8. O dokonaniu zakupu w sposób opisany w ust. 1 Wydawnictwo zawiadamia Klienta
drogą mailową, przez wiadomość potwierdzającą wszystkie istotne warunki umowy.
9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:
a. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
b. odmowy przyjęcia zamówienia;
c. odmowy realizacji zamówienia;
d. odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w
obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym regulaminie.
10. O odmowie przyjęcia zamówienia, odmowie realizacji zamówienia, odstąpieniu lub
wypowiedzeniu umowy Wydawnictwo zawiadamia Klienta drogą mailową lub pocztą.
11. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować, o ile
nie zostało jeszcze przekazane do realizacji w Dziale Wysyłki Wydawnictwa.
Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można
przekazać:
a. pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. I ust. 2 lit. a.,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl ,
c. telefonicznie: 61 653 64 30, w godz.: 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek).
12. Zakup przez Klienta produktu aktualizowanego (na okres abonamentu) jest
równoznaczny ze złożeniem zamówienia na aktualizację produktu (w okresie
abonamentu). Zapłata za produkt aktualizowany następuje z góry za cały okres
abonamentu. Po dokonaniu zapłaty nie ma możliwości wypowiedzenia umowy za już
zapłacony okres abonamentu.
13. Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy na ten sam produkt abonamentowy/
prenumeratę na kolejny okres abonamentu/prenumeraty. Klient może złożyć
wypowiedzenie w każdym momencie trwania okresu abonamentu/prenumeraty,
jednakże nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego miesiąca trwającego
abonamentu/prenumeraty. Długość abonamentu liczona jest w miesiącach
kalendarzowych (od 1-szego do ostatniego bez względu na dzień zakupu/
rozpoczęcia abonamentu/prenumeraty). Wypowiedzenie złożone po tym terminie nie
będzie skuteczne i oznacza przedłużenie abonamentu/prenumeraty na taki sam
okres, jak był ostatnio wykupiony. W celu wypowiedzenia umowy na produkt
abonamentowy/prenumeraty konieczne jest przesłanie do Wydawnictwa pocztą lub
drogą mailowąoświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W tym celu można skorzystać
z dokumentu „Rezygnacja regulaminowa”, który znajduje się na stronie Wydawnictwa
pod adresem www.oficynamm.pl/dokumenty/rezygnacja.pdf. Jeżeli wypowiedzenie
nie wpłynie do Wydawnictwa w oznaczonym wyżej terminie, oznacza to wyrażenie
zgody na przedłużenie abonamentu/prenumeraty na ww warunkach. W takim
przypadku Wydawnictwo ma prawo obciążyć Klienta stosowną fakturą VAT bez
podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie
abonamentu.
14. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za przedłużony abonament/prenumeratę.
IV. Cena
1. Ceny produktów znajdują się przy produkcie w sklepie lub na Platformie.
2. Do ceny produktów należy doliczyć koszty dostawy. Koszty dostawy widoczne są
przy składaniu zamówienia, w podsumowaniu koszyka.
3. Wydawnictwo nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen na podstawie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
V. Płatność
1. Dostępne są następujące formy płatności:
a. płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora,
b. płatność na rachunek bankowy Wydawnictwa,
c. dla placówek publicznych – płatność odroczona z 10-dniowym terminem
płatności.
2. Warunkiem skorzystania z płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a jest zaakceptowanie
regulaminu operatora.
3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w chwili składania zamówienia, jeżeli
zamówienie składane jest przez internet lub po zawarciu umowy, jeżeli zamówienie
składane jest telefonicznie. W przypadku niepowodzenia płatnościza pośrednictwem
operatora Wydawnictwo podejmuje kontakt z Klientem drogą mailową lub
telefoniczną i przekazuje numer rachunku Wydawnictwa, na który należy dokonać
płatności.
4. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Wydawnictwo faktury VAT bez podpisu
osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującej zamówienie.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawnictwu wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy, Wydawnictwo ma prawo wstrzymać się z realizacją jej postanowień, w tym z
dostawą/udostępnieniem aktualizacji produktu w ramach abonamentu lub
dostawą/udostępnieniem kolejnych egzemplarzy produktu wydawanych w cyklach
miesięcznych do czasu uiszczenia zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie z tego tytułu. W takiej sytuacji, z upływem terminu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania do zapłaty, dostęp do ostatnio doręczonej/udostępnionej
Klientowi wersji produktu (o ile taka dostawa miała miejsce) wygasa.
VI. Wykonywanie umowy
A. Postanowienia ogólne
1. Wszystkie zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku
produktów innych niż elektroniczne przez realizację zamówienia rozumie się nadanie
przesyłki do Klienta, do której należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowanej
przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
2. O ile w produkcie nie wskazano inaczej, wszystkie produkty stanowią utwory w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Utwory te są modyfikowane wg przyjętej
przez ich twórców koncepcji twórczej. Wydawnictwo oświadcza, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do całości produktów oraz jest uprawnione do udzielania
licencji na korzystanie z produktów i zawierania umów dotyczących produktów na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Klient ma prawo do zwrotu pierwszego zamówionego w ramach zawartej umowy
produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania,
na koszt Klienta, o ile produkt nie został uszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i
nie został uruchomiony. W przypadku serwisów online zwrot możliwy jest, o ile nie
doszło do aktywacji dostępu. Zwroty (z dopiskiem „Zwrot” na kopercie) należy
kierować na adres wymieniony pkt. I ust. 2 lit. a. W przypadku produktów
elektronicznych należy drogą elektroniczną zawiadomić Wydawnictwo o
zwrocie.Prawo do zwrotu nie dotyczy e-booków oraz szkoleń online, które już się
odbyły.
4. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
Wydawnictwo dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego produktu. Środki
pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 30
dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wydawnictwo zwróconego produktu
lub otrzymania wiadomości mailowej o zwrocie. Koszt odesłania produktu
zwróconego nie podlega zwrotowi. Wydawnictwo wystawi na rzecz Klienta korygującą
fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B. Serwisy online
1. Dla korzystania z Platformy MM i dostępnych tam produktów konieczne jest
posiadanie Konta.
2. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy klucz licencyjny
uprawniający do korzystania na Platformie z wykupionego produktu oraz link
aktywacyjny. Aktywacja dostępu następuje przez wpisanie klucza w sekcji MOJE
DOSTĘPY lub automatycznie po kliknięciu w link.
3. Z datą udzielenia dostępu Wydawnictwo udziela Klientowi niewyłącznej i
nieprzenaszalnej licencji do korzystania z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i
charakterem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu przez czas określony, tj.
od dnia udostępnienia każdej kolejnej wersji produktu, z zastrzeżeniem, że dostęp do
danej wersji wygasa (a co za tym idzie – licencja na tę wersję) najpóźniej z upływem
końca wykupionego dostępu.
4. Klient może udzielić dostępu dalszym użytkownikom w ramach zakupionej liczby
licencji przez przesłanie im klucza licencyjnego lub dopisanie w panelu
administratora. Możliwe jest zwiększenie liczby licencji w ramach zawartej umowy w
tym celu należy skontaktować się z Wydawnictwem drogą mailową lub telefoniczną.
Użytkownikami mogą być wyłącznie pracownicy placówki publicznej. Zakres
korzystania z produktów przez użytkowników jest taki sam jak opisany poniżej zakres
Klienta.
5. Wydawnictwo udziela Klientowi prawa do:
a. korzystania z produktów na określonych w zamówieniu warunkach,
b. dokonywania wydruku danych z produktów, zgodnie z ich funkcją, jednakże
tylko dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania czy
upubliczniania,
c. dokonywania eksportu danych z produktów, jednakże tylko dla własnych
potrzeb (bez prawa do ich rozpowszechniania czy upubliczniania) oraz w
zakresie i na zasadach dopuszczonych w produkcie.
6. Z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawach autorskich, Klient w
szczególności nie ma prawa do:
a. powielania, modyfikacji programu wykonawczego produktu i definicji systemu,
ingerowania w zapis informatyczny, deasemblacji, dekompilacji lub
pozyskiwania w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania produktu lub
jakiejkolwiek jego części, przeprowadzania wstecznej dekonstrukcji,
demontażu lub w jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania
produktu lub jego części, modyfikacji w celu tworzenia własnych programów
będących pochodnymi oprogramowania produktu,
b. najmu, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania z serwerów ftp, http,
na stronach WWW oraz innych urządzeń, za pomocą których produkt byłby
dostępny dla innych niż Klient podmiotów lub udostępniania w jakikolwiek inny
sposób produktu lub jakiejkolwiek jego części osobom trzecim
c. publikowania ani w żaden inny sposób wprowadzania do obrotu produktu, na
które składa się w szczególności: układ merytoryczny, baza danych,
odsyłacze hipertekstowe ani też żadnej jego części, produkt jest
licencjonowany jako całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane
w żaden sposób, bez względu na miejsce przechowania rozdzielonych części,
d. wykorzystywania produktu lub jakiejkolwiek jego części w sposób naruszający
prawa Wydawnictwa lub osób trzecich.
7. Klient nie może udostępniać produktów (dotyczy to także poszczególnych aktów i
wydruków w nim zawartych) osobom trzecim w jakikolwiek sposób, także gdy jego
poszczególne części nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient winien
ochraniać produkt i zawarte w nim dane przed dostępem do nich osób
nieuprawnionych. Klient nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych do
produktu (login i hasło lub kod dostępowy) osobom trzecim, niezgodnie z warunkami
zamówienia. Za osoby trzecie nie uznaje się użytkowników, o których mowa w ust. 4.
W przypadku przekazania przez Klienta danych dostępowych do produktu osobie
trzeciej, niezgodnie z warunkami zamówienia Wydawnictwo będzie, wedle swego
uznania, mieć prawo do:
a. rozwiązania umowy z Klientem i naliczenia kary umownej do wysokości kwoty
całego dostępu pozostałego do zapłaty do końca okresu wykupionego
dostępu,
b. naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego dostępu pozostałego do
zapłaty do końca okresu wykupionego dostępu,
c. unieważnienia danych dostępowych, z możliwością uzyskania przez Klienta
od Wydawnictwa nowych danych dostępowych po uprzednim złożeniu
pisemnego oświadczenia przez Klienta, że nie będzie się dopuszczał
naruszeń w przyszłości w postaci przekazywania danych dostępowych do
produktów osobom trzecim.
8. Stan produktów może być aktualizowany na bieżąco, co oznacza, że treść i dostęp
do produktów, w szczególności artykułów, może się zmienić, jeśli artykuł zostanie
trwale usunięty z produktu, lub jeśli jego data publikacji zmieni się podczas
aktualizowania jego zawartości.
9. Udostępniane w produktach teksty aktów prawnych pochodzą z bazy Internetowego
Systemu Aktów Prawnych (ISAP), zawierającego opisy bibliograficzne i teksty aktów
prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz
Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. ISAP nie jest
źródłem prawa, a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw
opracowywanych w Kancelarii Sejmu może być dla Klientów jedynie materiałem
informacyjnym i pomocniczym.
C. Szkolenia live
1. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy link z zaproszeniem do
zewnętrznej platformy internetowej, w ramach której odbywa się szkolenie w czasie
rzeczywistym (na żywo).
2. Po szkoleniu Klient otrzymuje na adres mailowy dostęp do nagrania szkolenia oraz
materiały pomocnicze (jeśli były objęte szkoleniem).
D. E-booki:
1. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy e-book w postaci pdf.
E. Prenumeraty wydań papierowych
1. O ile strony nie postanowią inaczej, miesięczniki są dostarczane Klientowi raz w
miesiącu, do 15 dnia miesiąca.
VII. Rękojmia
1. Wszystkie produkty objęte są rękojmią Wydawnictwa. Jeśli po doręczeniu/
udostępnieniu produktu Klient stwierdzi, że występuje wada (np. uszkodzenie
fizyczne, niewłaściwe działanie) lub niezgodność z zamówieniem, winien odesłać
produkt na własny koszt, w terminie 7 dni od daty odebrania, Pocztą Polską lub firmą
kurierską. Sposób odesłania należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub pisemnie:
a. poczta elektroniczna: bok@oficynamm.pl,
b. telefon: 61 653 64 30,
2. Uszkodzone produkty zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe, a jeśli
nie będzie to możliwe, wpłacone należności zostaną zwrócone na konto bankowe
wskazane przez Klienta. Wydawnictwo wystawi na rzecz Klienta korygującą fakturę
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rękojmia Wydawnictwa za wady fizyczne
dostarczonego produktu wygasa, jeżeli wada fizyczna nie zostanie stwierdzona w
ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu Klientowi. Rękojmią nie są objęte
uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją, niemożność
korzystania spowodowana brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt
Klienta ani powszechnie przyjętymi zasadami używania tych nośników. Rękojmia za
wady fizyczne nośnika jest ograniczona do wymiany nośnika na nośnik wolny od
wad.
VIII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące produktów należy zgłaszać pisemnie:
a. pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. I ust. 2 lit. a,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer Klienta, dane firmy, imię i nazwisko
osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis
przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych.
Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą
Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację
w zgłoszeniu reklamacyjnym.
IX. Akademia Doskonalenia
1. Wydawnictwo pośredniczy w sprzedaży szkoleń będących własnością NODN
Akademia Doskonalenia, prowadzonego przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 9721237197, REGON:
301985632, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000403663, adres e-mail:
bok@akademiadoskonalenia.pl, nr telefonu: +48 606 710 016, zwanego dalej
„Akademią Doskonalenia”.
2. Wszystkie szkolenia dostępne w sklepie w zakładce „Szkolenia” stanowią własność
Akademii Doskonalenia, za wyjątkiem szkoleń umieszczonych w zakładce „Szkolenia
dla DPS-ów”, w związku z czym nie dochodzi do plasowania szkoleń według
przedsiębiorcy. W jednej zakładce znajdują się wyłącznie szkolenia należące do
jednego przedsiębiorcy.
3. Akademia Doskonalenia jest przedsiębiorcą.
4. Wydawnictwo odpowiada za obowiązki informacyjne oraz dostarczenie szkoleń
Akademii Doskonalenia, a Akademia Doskonalenia odpowiada za zwroty i
reklamacje. Zwroty i reklamacje dotyczącego szkoleń Akademii Doskonalenia należy
kierować w sposób opisany w pkt. VIII, ale na adresy Akademii Doskonalenia
wskazane w ust. 1 powyżej.
X. Uprawnienia konsumentów
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klientów będących osobami
fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową, a także do Klienta będącego osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej; zwanych dalej konsumentami.
2. Wobec konsumentów nie mają zastosowaniapkt VI sekcja A ust. 3 i 4, pkt VII, pkt VIII
ust. 3 i zamiast nich stosuje się postanowienia niniejszego punktu.
3. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie, Wydawnictwo przesyła
konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub drogą elektroniczną. Do
zawarcia umowy dochodzi po podpisaniu umowy przez konsumenta lub złożenia
drogą elektroniczną oświadczenia o zawarciu umowy.
4. Konsument może zgłosić żądanie uzyskania dostępu do serwisów online przed
upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. W takim przypadku konsument
ma obowiązek zapłaty za dostęp od momentu aktywacji dostępu do chwili
odstąpienia od umowy. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do okresu aktywnego
dostępu.
5. Konsument może zgłosić żądanie otrzymania e-booka, szkolenia, e-wydania
czasopisma lub innego produktu elektronicznego, stanowiącego treść cyfrową
niedostarczaną na nośniku materialnym w rozumieniu przepisów ustawy o prawach
konsumenta przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. W takim
przypadku, w odniesieniu do e-booków konsument traci prawo do odstąpienia od
umowy.
6. Konsument ma prawo odstąpić od umowy z Wydawnictwem w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie produktu lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w
posiadanie produktu (tj. od dnia otrzymania produktu wysłanego na adres
konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi
poinformować Wydawnictwoo swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy Wydawnictwo zwraca
konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty
dostarczenia produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Wydawnictwo zostało poinformowane o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania przez
konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, produkt należy odesłać na adres
Wydawnictwaniezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
konsument poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin
będzie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Wydawnictwa.
9. W przypadku odstąpienia od umowy obejmującej serwisy online konsument jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z serwisów i udostępniania ich osobom trzecim.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
a. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę,
c. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy
12. Wydawnictwo udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od
dnia otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą
Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację
w zgłoszeniu reklamacyjnym.
13. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy o
prawach konsumenta.
14. Jeżeli Wydawnictwo nie dostarczyło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument
wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Wydawnictwo nie dostarczy treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony
terminie, konsument może odstąpić od umowy.
15. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a. z oświadczenia Wydawnictwa lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b. konsument i Wydawnictwo uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy
wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Wydawnictwo nie
dostarczyło ich w tym terminie.
16. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument jest
uprawniony między innymi do:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej z Wydawnictwem umowy;
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między konsumentem a Wydawnictwem;
c. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
konsumentem a Wydawnictwem korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
17. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
XI. Pozostałe postanowienia
1. Wydawnictwo może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w
każdym z następujących przypadków:
a. jeżeli Klient spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres
opóźnienia przekracza 15 dni,
b. gdy Klient naruszył prawa autorskie do produktu,
c. jeżeli Klient naruszył pkt. VI sekcja B ust. 5, 6, 7.
2. Klient może rozwiązać umowę z Wydawnictwem ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Wydawnictwo zwleka z dostawą/udostępnieniem danej wersji produktu, a okres
zwłoki przekracza więcej niż 15 dni.
3. Klient nie może bez pisemnej zgody Wydawnictwa:
a. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy dotyczących
produktu, na osobę trzecią,
b. ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.
4. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie produktu wynikające z
konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających
komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań
sprzętowych, które zawarte są na stronie Wydawnictwa i na opakowaniu nośnika z
Produktem. Jednocześnie Wydawnictwo nie uznaje reklamacji, których podstawę
stanowią ww. przyczyny.
5. Wydawnictwo zbiera informacje niepozwalające na identyfikację przez osoby
postronne do celów doskonalenia produktów i usług, świadczenia usług na rzecz
Klienta, dostarczania aktualizacji, zawartości udostępnianej dynamicznie i wsparcia
produktu, a także do celów komunikacji z Klientem. Informacje niepozwalające na
identyfikację Klienta gromadzone przez Wydawnictwo obejmują informacje
techniczne i identyfikujące komputer Klienta (w tym adres protokołu internetowego),
system operacyjny, a także informacje o korzystaniu z produktu (w tym, lecz nie
wyłącznie, o pomyślnym zainstalowaniu), na co Klient wyraża zgodę.
6. Odpowiedzialność Wydawnictwa względem Klienta na podstawie zawartej pomiędzy
stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Klient, zakupując produkt.
7. Wydawnictwo nie odpowiada za skutki korzystania z produktu przez Klienta w sposób
niezgodny z jej przeznaczeniem, warunkami niniejszej umowy oraz przepisami
prawa.
8. Opinie klientów umieszczone na stronie sklepu nie pochodzą od konsumentów, lecz
od przedstawicieli placówek publicznych.
XII. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo
Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i
dostawy towaru na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i
dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO)
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów
prawa
d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania
przetwarzania w ramach zawartej umowy
e. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.
XIII. Zmiany regulaminu
1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie z
ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmian
technicznych lub zmian zasad sprzedaży produktów.
2. W przypadku wprowadzenia zmian Klient ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do
zmian w regulaminie w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o zmianach. W
przypadku braku sprzeciwu Klienta obowiązują zmienione postanowienia regulaminu.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
2. Niniejszy regulamin dla nowych Klientów oraz nowych umów (w tym przedłużeniach
umów) obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Umowy zawarte do dnia 31.12.2022 r.
podlegają postanowieniom OWW w brzmieniu dotychczasowym.