search

Projekt rozporządzenia ws. wymagań dla wicedyrektorów szkół i przedszkoli

08 listopada 2022
Projekt rozporządzenia ws. wymagań dla wicedyrektorów szkół i przedszkoli

W projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki skierowanym do konsultacji zapisano, że stanowisko dyrektora szkoły polskiej, wicedyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.

W projekcie określono też, że stanowisko dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na to stanowisko. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja rozporządzenia to konsekwencja zmian w awansie zawodowym nauczycieli i efekt nowelizacji Karty nauczyciela. Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: samorzad.pap.pl