Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na 2020 r. gotowy!

Przypominamy najważniejsze cele do zrealizowania w nowym roku:

  • „Odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek systemu oświaty poprzez zmniejszenie liczby dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych oraz uproszczenie procedur,
  • Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez upowszechnianie i promowanie zmian w kształceniu zawodowym oraz rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, in.: poprzez zapoznanie przedstawicieli branż z możliwościami współpracy: pracodawca- szkoła oraz poprzez promocję szkolnictwa branżowego wśród uczniów i ich rodziców,
  • Upowszechnienie nowoczesnych metod kształcenia w związku z wprowadzaniem zmian programowych w kształceniu ogólnym, poprzez rozwój i podnoszenie kompetencji nauczycieli, podnoszenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, realizacje programu „Aktywna Tablica”, tworzenie nowych e-materiałów do kształcenia ogólnego,
  • Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą – kontynuacja, poprzez szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, opracowanie multimedialnego przewodnika dla wycieczek do miejsc związanych z polska kulturą i historią,
  • Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania,
  • Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.”

Źródło: MEN