search

Zmiany w rekrutacjach do szkół i przedszkoli – opiniowanie rozporządzenia

13 listopada 2023
Zmiany w rekrutacjach do szkół i przedszkoli – opiniowanie rozporządzenia

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Nowe przepisy mówią, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma określić m.in. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. Dodano też nowy przypadek, w którym uczeń może zostać zwolniony z egzaminu ósmoklasisty. W rozporządzeniu przewidziano m.in. rozwiązanie umożliwiające przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Do proponowanych przepisów odniosą się m.in. związki zawodowe, Rada Dialogu Społecznego czy komisje wspólne.

Źródło: portalsamorzadowy.pl