Zmiana Karty. Projekt nowelizacji Karty nauczyciela gotowy

Podwyżki od września i nowe dodatki dla nauczycieli – takie rozwiązania proponuje ministerstwo edukacji w opublikowanym projekcie nowelizacji Karty nauczyciela. 

Podwyżki

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie już we wrześniu 2019 roku, a nie w styczniu 2020 roku kolejnej 5-procentowej podwyżki pensji nauczycieli. Aby było to możliwe, resort edukacji proponuje przepis przejściowy dotyczący terminy podwyższenia wynagrodzeń (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podwyższenie wynagrodzeń następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku).

Zgodnie z propozycją MEN w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 5 proc. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.

Dodatek za wyróżniającą pracę

MEN chce rozszerzyć uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych; ma to być odpowiednio 200 zł i 400 zł (nauczycielowi dyplomowanemu przysługuje 500 zł).

Dodatek będzie przysługiwał z tytułu posiadania wyróżniającej oceny pracy uzyskanej po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, która i tak jest już obligatoryjnie dokonywana. Wysokość dodatku jest uzależniona od kwoty bazowej. Jeśli kwota bazowa zostanie podwyższona, to automatycznie te dodatki wzrosną.

„Dodatek za wyróżniającą pracę nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym otrzymywane przez nauczycieli dodatki za wyróżniającą pracę nie mogą powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli innych składników wynagrodzenia np. dodatków motywacyjnych” – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu.

1000 zł dla stażysty

W projekcie ustawy MEN proponuje również wprowadzenie nowego „świadczenia na start”. Świadczenie w wysokości 1000 zł będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom. Będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. To świadczenie również nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Regulamin wynagradzania

Projekt ustawy zawiera również przepisy przywracające obowiązek corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

„Przywrócenie tego obowiązku zapewni prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnej bardziej racjonalnej i motywacyjnej polityki wynagradzania nauczycieli” – ocenia ministerstwo.

Inne 

Ponadto w projekcie ustawy znajdą się zapisy, które ograniczą możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych z nauczycielami w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku, a także przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Wejdą one w życie od września 2020 roku.

Źródło: samorzad.pap.pl