Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – projekt nowelizacji rozporządzenia ministra

Wprowadzenie możliwości powołania innych nauczycieli niż tych zatrudnionych w szkole w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przewidują projekty nowelizacji rozporządzeń MEN, które skierowane zostały 8 marca 2019 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mowa o zespołach przeprowadzających egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, które odbędą się w kwietniu i maju br.

– Uczniowie muszą przystąpić do egzaminów, aby ukończyć rok szkolny, dlatego na prośbę dyrektorów szkół, zmieniamy przepisy projektów rozporządzeń by były bardziej elastyczne. Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, tegoroczne egzaminy odbędą się i nie ma możliwości ich przełożenia. Są one konieczne do przeprowadzenia rekrutacji – powiedziała minister Anna Zalewska.

Obecne regulacje zakładają, że do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnegoegzaminu ósmoklasisty iegzaminu maturalnego jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której jest przeprowadzany egzamin. Spośród członków zespołu egzaminacyjnego przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych. W skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi – w przypadku egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty – co najmniej dwóch, a w przypadku egzaminu maturalnego – co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, oraz co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, będą mogli być powoływani inni nauczyciele, spoza danej szkoły. Zmiana ta pozwoli dyrektorowi na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących.

W projekcie przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10–12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15–17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6–25 maja 2019 r.

Źródło: gov.pl