search

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

27 maja 2022
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny co do zasady jest realizowany na szczeblu gminnym. Dodatek pielęgnacyjny z kolei otrzymują osoby uprawnione do emerytury lub renty, jeżeli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Jak podnosi RPO za przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawodawca wykluczył możliwość otrzymywania obu tych świadczeń jednocześnie przez uprawnionego. Jednocześnie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie żadnych mechanizmów wzajemnego informowania przez organy właściwe w sprawach świadczeń rodzinnych i organy emerytalno-rentowe o fakcie przyznania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego. Ustawodawca ów ciężar przeniósł na osobę uprawnioną do świadczeń – starszą, częstokroć z niepełnosprawnościami.

Propozycje RPO i ZUS-u

RPO, powołując się na rekomendacje ZUS-u, wystąpił do ministra rodziny i polityki społecznej, wskazując na na potrzebę zamieszczania w decyzjach przyznających z urzędu prawo do w/w dodatku, w formularzu wniosku o to świadczenie oraz na stronie internetowej ZUS-u informacji, że przyznanie dodatku pielęgnacyjnego skutkuje utratą prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i w związku z tym osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny powinna poinformować organ wypłacający to świadczenie o takiej okoliczności, a także o konsekwencjach pobierania w tym samym czasie obu świadczeń, tj. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Ponadto ZUS proponuje umożliwienie pozyskiwania drogą elektroniczną przez organy właściwe w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego informacji dotyczących pobierania dodatku
pielęgnacyjnego od organów emerytalno-rentowych oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających organowi emerytalno-rentowemu dostęp do rejestru centralnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny w zakresie danych dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego w celu realizacji obowiązków określonych w art. 16 ust. 7 i 8 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wskazane mechanizmy miałyby wpłynąć na ponoszenie ewentualnych konsekwencji przez uprawnionych w przypadku zbiegu uprawnień do obu rodzajów świadczeń.

Źródło: ops.pl