Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Zgodnie z zapowiedzią na stronie internetowej gov.pl MEN opublikowało wytyczne dla szkół podstawowych w związku z częściowym wznowieniem ich pracy w formie stacjonarnej.

O co w pierwszej kolejności musi zadbać dyrektor placówki?

  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (dotyczy to uczniów i nauczycieli).

Szczegółowe zalecenia dotyczące pracy nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz zachowania rodziców w placówce można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Źródło: gov.pl