Wydłużenie okresu zawieszenia zajęć i obowiązek realizowania podstaw programowych

Placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Premier poinformował jednak o przedłużeniu przerwy do świąt wielkanocnych. W szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Nauczanie na odległość – nowe regulacje prawnie

Minister edukacji na konferencji prasowej wskazywał, że obecnie nauczanie zdalne realizuje ponad 90 proc. polskich szkół. Przyznał jednocześnie, że do tej pory działania dotyczące tej formy nauki były w dużej mierze działaniami niesystematycznymi, które miały przede wszystkim sprawdzić, czy takie prowadzenie nauczania jest możliwe do zrealizowania.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca. Jak komentował minister: „Tak, aby nauczyciele mogli już w bardzo systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami i jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać im oceny”.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

W obliczu nowych przepisów dyrektor jest zobowiązany ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon), ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl, www.gov.pl