search

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

02 lipca 2021
Wytyczne MEiN, GIS i MZ dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dotyczące organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników wypoczynku może liczyć do 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu. W gestii rodziców i opiekunów jest zaopatrzenie dziecka w maseczki do użycia podczas wyjazdu. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do jego niezwłocznego odebrania.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/