Udział wiceminister edukacji w posiedzeniu Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w Brukseli

W piątek, 22 listopada br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu (sesja młodzież), w którym uczestniczyła Iwona Michałek Sekretarz Stanu w MEN.

Rada UE do spraw młodzieży przyjęła konkluzje o cyfrowej pracy z młodzieżą oraz konkluzje o kształceniu i szkoleniu osób pracujących z młodzieżą.

W pierwszym z wyżej wymienionych dokumentów wskazuje się na kluczowe znaczenie umiejętności cyfrowych dla niezależności młodych ludzi, ich włączenia społecznego oraz szans na zatrudnienie. Warto w tym względzie wykorzystywać potencjał związany z pracą z młodzieżą, która umożliwia uczenie się przez doświadczenie i angażowanie młodych ludzi (w szczególności tych narażonych na ryzyko wykluczenia cyfrowego ) w działania służące wzmocnieniu ich kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym. Odpowiednie działania edukacyjne mogą pomóc młodym ludziom w identyfikacji zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, związanym przykładowo z mową nienawiści, cyberprzemocą, dezinformacją i propagandą.

Konkluzje o kształceniu i szkoleniu osób pracujących z młodzieżą wskazują z kolei na znaczenie jakościowego, elastycznego oraz praktycznego kształcenia i szkolenia pracowników młodzieżowych. Realizacja takiego podejścia przysłuży się osiągnięciu celów strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027. W dokumencie zwraca się uwagę na różnorodność w zakresie podejścia państw członkowskich do tematu pracy z młodzieżą i wynikającą z tego konieczność dostosowywania proponowanych rozwiązań do konkretnych warunków.

Ministrowie przeprowadzili również dyskusję na temat wizji pracy z młodzieżą w Europie w kontekście wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Ministrowie zastanawiali się, w jaki sposób wzmocnić możliwości pracy z młodzieżą w zakresie reagowania na pojawiające się wyzwania w tym obszarze.

– Rola pracy z młodzieżą w obszarze związanym z klimatem powinna mieć przede wszystkim walor edukacyjny. Edukacja środowiskowa, ukierunkowana na pokazywanie i promowanie dobrych praktyk, może przynieść znaczne korzyści w kształtowaniu wiedzy, umiejętności
i postaw proekologicznych – podkreśliła wiceminister Iwona Michałek.

Źródło: www.gov.pl