Terminy przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r.
dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu
2019 r.
1. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty są przeprowadzane w terminie głównym
(w kwietniu) oraz w terminie dodatkowym (w czerwcu). 1 Egzamin maturalny jest
przeprowadzany w trzech terminach: głównym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) oraz
poprawkowym (w sierpniu).2
2. Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów, tzn. konkretne dni, w które są
przeprowadzane egzaminy, ustala dyrektor CKE. Terminy te ogłaszane są w komunikacie
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w danym roku. 3 W przypadku
egzaminów przeprowadzanych w 2019 r. komunikat ten został ogłoszony 20 sierpnia 2018 r.

3. Przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie
w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym
(w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

4. Wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE
kolejnego terminu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują uzasadnienia
w obowiązujących przepisach prawa.

5. Nie ma również możliwości zmiany już ogłoszonego harmonogramu przeprowadzania
egzaminów, o którym mowa w pkt 2, w tym określonych w tym harmonogramie terminów:
ogłaszania wyników egzaminów, przekazywania szkołom wyników egzaminów oraz
przekazywania szkołom zaświadczeń i świadectw.6 Dla egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego jest to 14 czerwca 2019 r.

6. Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż
terminy wskazane w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, wyłącznie w przypadku
nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia
nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku gdy doszło do naruszenia
przepisów prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

1 Art. 44zt ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.).
2 Art. 44zzc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3 Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4 § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.).
5 Art. 44zz ust. 1 oraz art. 44zzj ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
6 Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze drugie tiret pierwsze i drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
7 Art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty