Subwencja 2020 wyższa, ale nie uwzględnia wszystkich świadczeń

Subwencja oświatowa na 2020 r. będzie wyższa.

Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na potrzeby uczniów szkół branżowych. Podział uwzględnia też koszty podwyżek, które nauczyciele otrzymali w 2019 r. – ale już nie tych, które MEN obiecał w 2020 r.

Resort edukacji kończy pracę nad projektem rozporządzenia dotyczącym subwencji oświatowej. W 2020 finansowy standard A (kwota na każdego ucznia) wyniesie ok. 5.593 zł. To ok. 7,5 proc. – 418 zł więcej niż w 2019 r. Według resortu oświaty wystarczy to na sfinansowanie kosztów kolejnych podwyżek dla nauczycieli oraz pokrycie wydatków związanych z nowelizacją dotyczącą awansu zawodowego pedagogów.

Więcej dla uczniów szkół branżowych

Po raz pierwszy w 2020 r. w podziale subwencji oświatowej zostanie uwzględniona prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy określona w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej. Dotychczas w podziale subwencji oświatowej w roku 2019 wprowadzono wagę o wartości 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla młodocianych pracowników (ok. 479 zł na młodocianego pracownika), kształcących się w zawodach, na które prognozowano zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy, co wynika z obecnie obowiązującego brzmienia delegacji ustawowej w tym zakresie (vide art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Wysokość finansowania ustalono w takiej samej wysokości, jak w przypadku wag obejmujących zawody, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości, tj. waga 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla uczniów będących młodocianymi pracownikami (ok. 479 zł na młodocianego pracownika). W algorytmie na 2020 r. wagi obejmują uczniów lub słuchaczy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020.

Finansowanie podwyżek za 2019 r.

Uwzględniono finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. Wprowadzono analogiczne rozwiązanie jak przyjęte w 2019 r. Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r. wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego o wartości 0,21.


Wyłączono z algorytmu podziału subwencji oświatowej dodatkowo etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotychczas, tak jak i w projektowanym rozwiązaniu, wyłączeni byli wyłącznie nauczyciele przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. Nauczyciele przybywający na wszystkich ww. urlopach są wyłączeni przy wyliczaniu wskaźnika korygującego.


W przypadku gdy w jednostce samorządu terytorialnego nie wykazano uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, ani wychowanków w placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę. Uszczegółowiono zakres dotychczasowej wagi P21 (projektowana waga P23) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych kształcących się w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego w ten sposób, że waga ta dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020.

Nie ma podwyżek na 2020 r.

Resort finansów proponuje, by kwota bazowa służąca do wyliczania nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 r. wynosiła 3 337,55 zł. I choć faktycznie wzrośnie ona o 292,34 zł, to nie będzie to raczej równoznaczne z podwyżkami dla nauczycieli. A to dlatego, że rząd podwyższył wynagrodzenia pedagogów w  2019 r., ale nie korygując kwot określonych w ustawie budżetowej. Pozostawiono ją na poziomie określonym na styczeń 2019 – czyli 3.045, 21 zł. Wzrost wyniesie właśnie ok. 9,6 proc., co jest tożsame z podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r.


Podobnie jest z projektem dotyczącym wysokości subwencji oświatowej. Według uzasadnienia pieniądze przeznaczone będą na nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, w tym: „sfinansowanie skutku na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, którą wprowadzono od dnia 1 września 2019 r.” O pieniądzach na 2020 r. projekt nie wspomina.

Źródło: www.prawo.pl