search

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy) ważny od 01.01.2023

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy)

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23-12-2022r.

ZAKAZ KOPIOWANIA I POWIELANIA BEZ ZGODY „OFICYNY MM” WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO MIZERA SP. K.

 

 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Usługi elektroniczne

 3. Zawarcie umowy

 4. Cena

 5. Płatność

 6. Wykonywanie umowy

 7. Rękojmia

 8. Reklamacje

 9. Akademia Doskonalenia

 10. Uprawnienia konsumentów

 11. Pozostałe postanowienia

 12. Dane osobowe

 13. Zmiany regulaminu

 14. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp.k. na odległość.

 2. Definicje:

  1. Wydawnictwo – Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000408012, bok@oficynamm.pl, nr telefonu: +48 61 653 64 30,

  2. sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://oficynamm.pl/sklep/, https://platformamm.pl

  3. Platforma MM – serwis umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Wydawnictwo dostępny pod adresem: https://platformamm.pl/,

  4. produkt – serwisy online dostępne na Platformie MM, czasopisma, szkolenia, webinaria, książki, e-booki, płyty CD oraz inne towary i usługi oferowane do sprzedaży przed Wydawnictwo,

  5. operator – pośrednik w płatności internetowej, wybrany przez Wydawnictwo

  6. ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 6.12.2022 r. poz. 2509 ze zm.),

  7. ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 21.02.2020 r., poz. 287 z późniejszymi zmianami).

 3. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Wydawnictwem umowę sprzedaży, zwany dalej „Klientem”, jest związany niniejszym regulaminem, który stanowi integralną część umowy, o czym Klient jest poinformowany przed zawarciem umowy. Zawarcie przez Klienta umowy z Wydawnictwem oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. 1. Usługi elektroniczne

 1. W celu korzystania ze sklepu oraz Platformy MM Wydawnictwo świadczy na rzecz Klienta usługi:

  1. Konto, konieczne dla korzystania z Platformy MM,

  2. Formularz zamówienia, umożliwiający zakupy w sklepie i na Platformie MM,

  3. Newsletter.

 2. Dla korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  1. połączenie z siecią internet,

  2. system operacyjny Windows Vista/7/8/10/11,

  3. przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Firefox w swoich najnowszych wersjach,

  4. przeglądarka plików PDF oraz pakiet biurowy,

  5. odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie usług,

  6. sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.

 3. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie usług wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 5. Korzystanie z Konta, Formularza zamówienia i Newslettera jest bezpłatne, natomiast dostęp do treści zawartych na Platformie MM jest odpłatny, za wyjątkiem określonym w ust. 10.

 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest:

  1. w przypadku Konta – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie adresu e-mail przez link wysłany pocztą elektroniczną,

  2. w przypadku Formularza zamówienia – przez dodanie do koszyka produktu,

  3. w przypadku Newslettera – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest:

  1. w przypadku Konta – przez usunięcie Konta poprzez zgłoszenie Klienta woli usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl,

  2. w przypadku Formularza zamówienia – złożenie zamówienia lub rezygnację z zamówienia,

  3. w przypadku Newslettera – przez wypisanie z Newslettera przez kliknięcie w automatyczny link umieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 8. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych należy zgłaszać pisemnie:

  1. pocztą tradycyjną na adres wymieniony w pkt 1 ust. 2 lit. a.,

  2. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl.

 9. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej powinno zawierać: imię i nazwisko, dane firmy oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 10. Konto umożliwia bezpłatny dostęp do demonstracyjnej wersji Platformy MM, w ramach której dostępne jest 20% treści każdego produktu. 1. Zawarcie umowy

 1. Aby zakupić produkt w sklepie lub Platformie należy:

  1. umieścić wybrany produkt w koszyku,

  2. wybrać sposób dostawy (jeśli znajdzie zastosowanie),

  3. wypełnić Formularz lub zalogować się do Konta,

  4. wybrać sposób zapłaty ceny,

  5. zaakceptować regulamin,

  6. opłacić zakup.

 2. W sposób opisany w ust. 1 zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień telefonicznie lub przez serwis internetowy.

 3. Założenie Konta jest konieczne dla korzystania z następujących produktów: dostęp do Platformy MM, szkolenia video, e-wydania czasopism.

 4. W treści Formularza lub danych Konta muszą zostać wprowadzone wszystkie dane pozwalające na identyfikację Klienta, realizację zakupu oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zakup.

 5. Zamówienia można składać także telefonicznie, na numer: 61 653 64 30, w godz.: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku.

 6. W zamówieniu telefonicznym strony ustalają:

  1. rodzaj zamówionego przez Klienta produktu,

  2. cenę należną Wydawnictwu za zamówione wersje produktów,

  3. koszty wysyłki związane z zamówionym produktem,

  4. termin oraz sposób płatności.

 7. Jeżeli strony nie dookreśliły w sposób podany wyżej liczby licencji, produkt może być używany:

 • w przypadku Niezbędnika Dyrektora Szkoły, Niezbędnika Dyrektora Przedszkola, Niezbędnika Dyrektora Przedszkola Niepublicznego, Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dom Pomocy Społecznej Magazynu Dyrektora – przez trzech użytkowników,

 • w przypadku Szkoły. Miesięcznika Dyrektora, Miesięcznika Przedszkola – przez pięciu użytkowników,

 • w przypadku Nowoczesnego Sekretariatu – przez jednego użytkownika,

 • w przypadku Niezbędnika Nauczyciela Przedszkola – przez wszystkich nauczycieli danego przedszkola,

 • w przypadku Niezbędnika Nauczyciela Szkoły-Sygnał – przed jednego użytkownika,

 • w odniesieniu do pozostałych produktów – tylko przez jednego użytkownika.

Jeżeli strony nie dookreśliły ceny i kosztów wysyłki produktu, to znaczy, że Klient godzi się na zastosowanie przez Wydawnictwo ceny i kosztów wysyłki wynikających z cennika obowiązującego w Wydawnictwie w momencie przyjęcia jego zamówienia, znajdującego się na stronie: www.oficynamm.pl, które dodatkowo zostaną wskazane na fakturze VAT.

 1. O dokonaniu zakupu w sposób opisany w ust. 1 Wydawnictwo zawiadamia Klienta drogą mailową, przez wiadomość potwierdzającą wszystkie istotne warunki umowy.

 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:

  1. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;

  2. odmowy przyjęcia zamówienia;

  3. odmowy realizacji zamówienia;

  4. odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym regulaminie.

 3. O odmowie przyjęcia zamówienia, odmowie realizacji zamówienia, odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy Wydawnictwo zawiadamia Klienta drogą mailową lub pocztą.

 4. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji w Dziale Wysyłki Wydawnictwa. Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

  1. pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. I ust. 2 lit. a.,

  2. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl ,

  3. telefonicznie: 61 653 64 30, w godz.: 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek).

 5. Zakup przez Klienta produktu aktualizowanego (na okres abonamentu) jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia na aktualizację produktu (w okresie abonamentu). Zapłata za produkt aktualizowany następuje z góry za cały okres abonamentu. Po dokonaniu zapłaty nie ma możliwości wypowiedzenia umowy za już zapłacony okres abonamentu.

 6. Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy na ten sam produkt abonamentowy/
  prenumeratę na kolejny okres abonamentu/prenumeraty. Klient może złożyć wypowiedzenie w każdym momencie trwania okresu abonamentu/prenumeraty, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego miesiąca trwającego abonamentu/prenumeraty. Długość abonamentu liczona jest w miesiącach kalendarzowych (od 1-szego do ostatniego bez względu na dzień zakupu/
  rozpoczęcia abonamentu/prenumeraty). Wypowiedzenie złożone po tym terminie nie będzie skuteczne i oznacza przedłużenie abonamentu/prenumeraty na taki sam okres, jak był ostatnio wykupiony. W celu wypowiedzenia umowy na produkt abonamentowy/prenumeraty konieczne jest przesłanie do Wydawnictwa pocztą lub drogą mailową oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W tym celu można skorzystać z dokumentu „Rezygnacja regulaminowa”, który znajduje się na stronie Wydawnictwa pod adresem
  www.oficynamm.pl/dokumenty/rezygnacja.pdf. Jeżeli wypowiedzenie nie wpłynie do Wydawnictwa w oznaczonym wyżej terminie, oznacza to wyrażenie zgody na przedłużenie abonamentu/prenumeraty na ww warunkach. W takim przypadku Wydawnictwo ma prawo obciążyć Klienta stosowną fakturą VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie abonamentu.

 7. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za przedłużony abonament/prenumeratę. 1. Cena

 1. Ceny produktów znajdują się przy produkcie w sklepie lub na Platformie.

 2. Do ceny produktów należy doliczyć koszty dostawy. Koszty dostawy widoczne są przy składaniu zamówienia, w podsumowaniu koszyka.

 3. Wydawnictwo nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 1. Płatność

 1. Dostępne są następujące formy płatności:

  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora,

  2. płatność na rachunek bankowy Wydawnictwa,

  3. dla placówek publicznych – płatność odroczona z 10-dniowym terminem płatności.

 2. Warunkiem skorzystania z płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a jest zaakceptowanie regulaminu operatora.

 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w chwili składania zamówienia, jeżeli zamówienie składane jest przez internet lub po zawarciu umowy, jeżeli zamówienie składane jest telefonicznie. W przypadku niepowodzenia płatności za pośrednictwem operatora Wydawnictwo podejmuje kontakt z Klientem drogą mailową lub telefoniczną i przekazuje numer rachunku Wydawnictwa, na który należy dokonać płatności.

 4. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Wydawnictwo faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującej zamówienie.

 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawnictwu wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, Wydawnictwo ma prawo wstrzymać się z realizacją jej postanowień, w tym z dostawą/udostępnieniem aktualizacji produktu w ramach abonamentu lub dostawą/udostępnieniem kolejnych egzemplarzy produktu wydawanych w cyklach miesięcznych do czasu uiszczenia zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tego tytułu. W takiej sytuacji, z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, dostęp do ostatnio doręczonej/udostępnionej Klientowi wersji produktu (o ile taka dostawa miała miejsce) wygasa. 1. Wykonywanie umowy

 1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku produktów innych niż elektroniczne przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przesyłki do Klienta, do której należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 2. O ile w produkcie nie wskazano inaczej, wszystkie produkty stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Utwory te są modyfikowane wg przyjętej przez ich twórców koncepcji twórczej. Wydawnictwo oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do całości produktów oraz jest uprawnione do udzielania licencji na korzystanie z produktów i zawierania umów dotyczących produktów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Klient ma prawo do zwrotu pierwszego zamówionego w ramach zawartej umowy produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania, na koszt Klienta, o ile produkt nie został uszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i nie został uruchomiony. W przypadku serwisów online zwrot możliwy jest, o ile nie doszło do aktywacji dostępu. Zwroty (z dopiskiem „Zwrot” na kopercie) należy kierować na adres wymieniony pkt. I ust. 2 lit. a. W przypadku produktów elektronicznych należy drogą elektroniczną zawiadomić Wydawnictwo o zwrocie. Prawo do zwrotu nie dotyczy e-booków oraz szkoleń online, które już się odbyły.

 4. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Wydawnictwo dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego produktu. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wydawnictwo zwróconego produktu lub otrzymania wiadomości mailowej o zwrocie. Koszt odesłania produktu zwróconego nie podlega zwrotowi. Wydawnictwo wystawi na rzecz Klienta korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Serwisy online

 1. Dla korzystania z Platformy MM i dostępnych tam produktów konieczne jest posiadanie Konta.

 2. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy klucz licencyjny uprawniający do korzystania na Platformie z wykupionego produktu oraz link aktywacyjny. Aktywacja dostępu następuje przez wpisanie klucza w sekcji MOJE DOSTĘPY lub automatycznie po kliknięciu w link.

 3. Z datą udzielenia dostępu Wydawnictwo udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu przez czas określony, tj. od dnia udostępnienia każdej kolejnej wersji produktu, z zastrzeżeniem, że dostęp do danej wersji wygasa (a co za tym idzie – licencja na tę wersję) najpóźniej z upływem końca wykupionego dostępu.

 4. Klient może udzielić dostępu dalszym użytkownikom w ramach zakupionej liczby licencji przez przesłanie im klucza licencyjnego lub dopisanie w panelu administratora. Możliwe jest zwiększenie liczby licencji w ramach zawartej umowy w tym celu należy skontaktować się z Wydawnictwem drogą mailową lub telefoniczną. Użytkownikami mogą być wyłącznie pracownicy placówki publicznej. Zakres korzystania z produktów przez użytkowników jest taki sam jak opisany poniżej zakres Klienta.

 5. Wydawnictwo udziela Klientowi prawa do:

  1. korzystania z produktów na określonych w zamówieniu warunkach,

  2. dokonywania wydruku danych z produktów, zgodnie z ich funkcją, jednakże tylko dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania czy upubliczniania,

  3. dokonywania eksportu danych z produktów, jednakże tylko dla własnych potrzeb (bez prawa do ich rozpowszechniania czy upubliczniania) oraz w zakresie i na zasadach dopuszczonych w produkcie.

 6. Z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawach autorskich, Klient w szczególności nie ma prawa do:

  1. powielania, modyfikacji programu wykonawczego produktu i definicji systemu, ingerowania w zapis informatyczny, deasemblacji, dekompilacji lub pozyskiwania w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania produktu lub jakiejkolwiek jego części, przeprowadzania wstecznej dekonstrukcji, demontażu lub w jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania produktu lub jego części, modyfikacji w celu tworzenia własnych programów będących pochodnymi oprogramowania produktu,

  2. najmu, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz innych urządzeń, za pomocą których produkt byłby dostępny dla innych niż Klient podmiotów lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób produktu lub jakiejkolwiek jego części osobom trzecim

  3. publikowania ani w żaden inny sposób wprowadzania do obrotu produktu, na które składa się w szczególności: układ merytoryczny, baza danych, odsyłacze hipertekstowe ani też żadnej jego części, produkt jest licencjonowany jako całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane w żaden sposób, bez względu na miejsce przechowania rozdzielonych części,

  4. wykorzystywania produktu lub jakiejkolwiek jego części w sposób naruszający prawa Wydawnictwa lub osób trzecich.

 7. Klient nie może udostępniać produktów (dotyczy to także poszczególnych aktów i wydruków w nim zawartych) osobom trzecim w jakikolwiek sposób, także gdy jego poszczególne części nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient winien ochraniać produkt i zawarte w nim dane przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Klient nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych do produktu (login i hasło lub kod dostępowy) osobom trzecim, niezgodnie z warunkami zamówienia. Za osoby trzecie nie uznaje się użytkowników, o których mowa w ust. 4. W przypadku przekazania przez Klienta danych dostępowych do produktu osobie trzeciej, niezgodnie z warunkami zamówienia Wydawnictwo będzie, wedle swego uznania, mieć prawo do:

  1. rozwiązania umowy z Klientem i naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego dostępu pozostałego do zapłaty do końca okresu wykupionego dostępu,

  2. naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego dostępu pozostałego do zapłaty do końca okresu wykupionego dostępu,

  3. unieważnienia danych dostępowych, z możliwością uzyskania przez Klienta od Wydawnictwa nowych danych dostępowych po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia przez Klienta, że nie będzie się dopuszczał naruszeń w przyszłości w postaci przekazywania danych dostępowych do produktów osobom trzecim.

 8. Stan produktów może być aktualizowany na bieżąco, co oznacza, że treść i dostęp do produktów, w szczególności artykułów, może się zmienić, jeśli artykuł zostanie trwale usunięty z produktu, lub jeśli jego data publikacji zmieni się podczas aktualizowania jego zawartości.

 9. Udostępniane w produktach teksty aktów prawnych pochodzą z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP), zawierającego opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. ISAP nie jest źródłem prawa, a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w Kancelarii Sejmu może być dla Klientów jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

 1. Szkolenia live

 1. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy link z zaproszeniem do zewnętrznej platformy internetowej, w ramach której odbywa się szkolenie w czasie rzeczywistym (na żywo).

 2. Po szkoleniu Klient otrzymuje na adres mailowy dostęp do nagrania szkolenia oraz materiały pomocnicze (jeśli były objęte szkoleniem).

 1. E-booki:

 1. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy e-book w postaci pdf.

 1. Prenumeraty wydań papierowych

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, miesięczniki są dostarczane Klientowi raz w miesiącu, do 15 dnia miesiąca. 1. Rękojmia

 1. Wszystkie produkty objęte są rękojmią Wydawnictwa. Jeśli po doręczeniu/
  udostępnieniu produktu Klient stwierdzi, że występuje wada (np. uszkodzenie fizyczne, niewłaściwe działanie) lub niezgodność z zamówieniem, winien odesłać produkt na własny koszt, w terminie 7 dni od daty odebrania, Pocztą Polską lub firmą kurierską. Sposób odesłania należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub pisemnie:

  1. poczta elektroniczna: bok@oficynamm.pl,

  2. telefon: 61 653 64 30,

 1. Uszkodzone produkty zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe, a jeśli nie będzie to możliwe, wpłacone należności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta. Wydawnictwo wystawi na rzecz Klienta korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rękojmia Wydawnictwa za wady fizyczne dostarczonego produktu wygasa, jeżeli wada fizyczna nie zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu Klientowi. Rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją, niemożność korzystania spowodowana brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt Klienta ani powszechnie przyjętymi zasadami używania tych nośników. Rękojmia za wady fizyczne nośnika jest ograniczona do wymiany nośnika na nośnik wolny od wad. 1. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące produktów należy zgłaszać pisemnie:

  1. pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. I ust. 2 lit. a,

  2. pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer Klienta, dane firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. 1. Akademia Doskonalenia

 1. Wydawnictwo pośredniczy w sprzedaży szkoleń będących własnością NODN Akademia Doskonalenia, prowadzonego przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 9721237197, REGON: 301985632, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000403663, adres e-mail: bok@akademiadoskonalenia.pl, nr telefonu: +48 606 710 016, zwanego dalej „Akademią Doskonalenia”.

 2. Wszystkie szkolenia dostępne w sklepie w zakładce „Szkolenia” stanowią własność Akademii Doskonalenia, za wyjątkiem szkoleń umieszczonych w zakładce „Szkolenia dla DPS-ów”, w związku z czym nie dochodzi do plasowania szkoleń według przedsiębiorcy. W jednej zakładce znajdują się wyłącznie szkolenia należące do jednego przedsiębiorcy.

 3. Akademia Doskonalenia jest przedsiębiorcą.

 4. Wydawnictwo odpowiada za obowiązki informacyjne oraz dostarczenie szkoleń Akademii Doskonalenia, a Akademia Doskonalenia odpowiada za zwroty i reklamacje. Zwroty i reklamacje dotyczącego szkoleń Akademii Doskonalenia należy kierować w sposób opisany w pkt. VIII, ale na adresy Akademii Doskonalenia wskazane w ust. 1 powyżej. 1. Uprawnienia konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, a także do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; zwanych dalej konsumentami.

 2. Wobec konsumentów nie mają zastosowania pkt VI sekcja A ust. 3 i 4, pkt VII, pkt VIII ust. 3 i zamiast nich stosuje się postanowienia niniejszego punktu.

 3. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie, Wydawnictwo przesyła konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi po podpisaniu umowy przez konsumenta lub złożenia drogą elektroniczną oświadczenia o zawarciu umowy.

 4. Konsument może zgłosić żądanie uzyskania dostępu do serwisów online przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. W takim przypadku konsument ma obowiązek zapłaty za dostęp od momentu aktywacji dostępu do chwili odstąpienia od umowy. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do okresu aktywnego dostępu.

 5. Konsument może zgłosić żądanie otrzymania e-booka, szkolenia, e-wydania czasopisma lub innego produktu elektronicznego, stanowiącego treść cyfrową niedostarczaną na nośniku materialnym w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. W takim przypadku, w odniesieniu do e-booków konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma prawo odstąpić od umowy z Wydawnictwem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie produktu (tj. od dnia otrzymania produktu wysłanego na adres konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy Wydawnictwo zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo zostało poinformowane o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania przez konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, produkt należy odesłać na adres Wydawnictwa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Wydawnictwa.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy obejmującej serwisy online konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z serwisów i udostępniania ich osobom trzecim.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

  1. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  2. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy

 12. Wydawnictwo udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 13. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.

 14. Jeżeli Wydawnictwo nie dostarczyło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Wydawnictwo nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.

 15. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

  1. z oświadczenia Wydawnictwa lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

  2. konsument i Wydawnictwo uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Wydawnictwo nie dostarczyło ich w tym terminie.

 16. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument jest uprawniony między innymi do:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Wydawnictwem umowy;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Wydawnictwem;

  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Wydawnictwem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 17. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl). 1. Pozostałe postanowienia

 1. Wydawnictwo może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:

  1. jeżeli Klient spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia przekracza 15 dni,

  2. gdy Klient naruszył prawa autorskie do produktu,

  3. jeżeli Klient naruszył pkt. VI sekcja B ust. 5, 6, 7.

 2. Klient może rozwiązać umowę z Wydawnictwem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wydawnictwo zwleka z dostawą/udostępnieniem danej wersji produktu, a okres zwłoki przekracza więcej niż 15 dni.

 3. Klient nie może bez pisemnej zgody Wydawnictwa:

  1. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy dotyczących produktu, na osobę trzecią,

  2. ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

 4. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie produktu wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych, które zawarte są na stronie Wydawnictwa i na opakowaniu nośnika z Produktem. Jednocześnie Wydawnictwo nie uznaje reklamacji, których podstawę stanowią ww. przyczyny.

 5. Wydawnictwo zbiera informacje niepozwalające na identyfikację przez osoby postronne do celów doskonalenia produktów i usług, świadczenia usług na rzecz Klienta, dostarczania aktualizacji, zawartości udostępnianej dynamicznie i wsparcia produktu, a także do celów komunikacji z Klientem. Informacje niepozwalające na identyfikację Klienta gromadzone przez Wydawnictwo obejmują informacje techniczne i identyfikujące komputer Klienta (w tym adres protokołu internetowego), system operacyjny, a także informacje o korzystaniu z produktu (w tym, lecz nie wyłącznie, o pomyślnym zainstalowaniu), na co Klient wyraża zgodę.

 6. Odpowiedzialność Wydawnictwa względem Klienta na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Klient, zakupując produkt.

 7. Wydawnictwo nie odpowiada za skutki korzystania z produktu przez Klienta w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, warunkami niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

 8. Opinie klientów umieszczone na stronie sklepu nie pochodzą od konsumentów, lecz od przedstawicieli placówek publicznych. 1. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy

  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu. 1. Zmiany regulaminu

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmian technicznych lub zmian zasad sprzedaży produktów.

 2. W przypadku wprowadzenia zmian Klient ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w regulaminie w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Klienta obowiązują zmienione postanowienia regulaminu. 1. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Niniejszy regulamin dla nowych Klientów oraz nowych umów (w tym przedłużeniach umów) obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Umowy zawarte do dnia 31.12.2022 r. podlegają postanowieniom OWW w brzmieniu dotychczasowym.