Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Ile może wynosić dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić od 225 zł do 445 zł.

Komu przysługuje wsparcie?

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: gov.pl