RPO apeluje do MEN i MZ w sprawie sytuacji w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają alarmujące informacje od dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych o poważnych problemach w warunkach pandemii COVID-19.

Ośrodki te, mimo wielu nowych przepisów przyjętych na czas trwania epidemii, pracują w normalnym trybie.

Coraz trudniejsza sytuacja wychowanków i pracowników

 Dyrektorzy podkreślają, że bez możliwości wcześniejszego zweryfikowania stanu zdrowia nowo przyjętych osób, zagrażają oni innym wychowankom oraz personelowi, zwracają również uwagę na fakt, iż nie dysponują warunkami, które umożliwiałyby odbycie przez takie osoby kwarantanny.

 Ponadto dyrektorzy alarmują, że trudności z dostępem do leczenia specjalistycznego i doraźnego są fatalne w skutkach dla ich wychowanków, ze względu na to, że w ośrodkach przebywają dzieci z chorobami przewlekłymi, wymagające stałego przyjmowania leków (w tym leków psychotropowych) oraz ciągłej pomocy specjalistycznej.

 Wsparcie RPO, wymijające odpowiedzi MEN-u

 Według dyrektorów MOW jedynie osoby, które bezwzględnie powinny pozostać w izolacji od środowiska, mogą być obecnie w ośrodkach, należy wstrzymać kolejne przyjęcia, a tym wychowankom, którzy mogą zostać objęci opieką rodziny lub placówki opiekuńczej do czasu ustania zagrożenia, należy udzielić urlopu.

 Tymczasem MEN rekomenduje, aby nowo przyjmowane osoby były izolowane od grup wychowawczych i poddawane kwarantannie, minimum przez 7 dni. Jeżeli brakuje pomieszczeń, MEN dopuszcza możliwość zwiększenia liczby wychowanków w pokojach mieszkalnych.

 Według dyrektorów MOW i RPO to zalecenia, które w żaden sposób nie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków i personelu oraz nie stanowią realnej odpowiedzi na zaistniałą, kryzysową sytuację.

 Źródło: www.rpo.gov.pl