search

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy) ważny od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Regulamin (Ogólne Warunki Współpracy)

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 01-01-2022r.

ZAKAZ KOPIOWANIA I POWIELANIA BEZ ZGODY „OFICYNY MM” WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO MIZERA SP. K.

Ogólne Warunki Współpracy (OWW)

1. OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587, zwana dalej „Wydawnictwem”, jest wydawcą publikacji dostępnych poprzez Platformę MM, do których należą serwisy: „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej”, „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły – Sygnał”, „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola”, „Nowoczesny Sekretariat” „Oświatowy Serwis Kadrowy”; elektroniczne i papierowe wydania czasopism: „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”, „PRZEDSZKOLE.” Miesięcznik Dyrektora”, „Dom Pomocy Społecznej – magazyn dyrektora”, „Sygnał – Magazyn Wychowawcy”, a także „Ochrona danych osobowych w szkole”, „Ochrona danych osobowych w przedszkolu”, „Kontrola zarządcza w szkole”, „Kontrola zarządcza w przedszkolu”, „Scenariusze Zajęć i Zabaw”, „Pisma, wzory i formularze dla szkół”, „Pisma wzory i formularze dla przedszkoli”, „Kalendarz Oświatowy”; publikacje z cyklu „Zabawy Edukacyjne”. Wyżej określone publikacje nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 22. K.C.

2. Publikacje elektroniczne wymienione w pkt. 1 OWW stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), zwanej dalej „Prawem autorskim”. Utwory te są modyfikowane wg przyjętej przez ich twórców koncepcji twórczej. Wydawnictwo oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do całości publikacji wymienionych w pkt. 1 oraz jest uprawnione do udzielania licencji na korzystanie z publikacji i zawierania umów dotyczących publikacji na zasadach określonych w OWW.

3. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Wydawnictwem umowę sprzedaży/o korzystanie z którejś z wyżej wymienionych publikacji, w tym elektronicznych, zwany dalej „Użytkownikiem”, jest związany OWW, które są udostępnione na stronie www.oficynamm.pl, o czym Użytkownik jest poinformowany przed zawarciem umowy. Umowa zawarta przez strony ma charakter odpłatny. Stronami w rozumieniu OWW są Użytkownik i Wydawnictwo.

4. Strony ustalają, iż złożenie przez Użytkownika zamówienia na publikacje Wydawnictwa poprzez zlecenie telefoniczne, przesłanie zamówienia pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub złożenie go przez serwis internetowy Wydawnictwa (np. www.oficynamm.pl lub inne strony w subdomenach .oficynamm.pl).

5. W ofercie Wydawnictwa opisanej w pkt. 1 OWW znajdują się:

a) publikacje, poradniki z czasowym dostępem do zgromadzonych materiałów: „Niezbędnik Dyrektora Szkoły (dostęp czasowy), „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola (dostęp czasowy)”, „Oświatowy Serwis Kadrowy (dostęp czasowy)”, „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej.” (dostęp czasowy), „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (dostęp czasowy), „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły”-Sygnał (dostęp czasowy), „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola” (dostęp czasowy), „Nowoczesny Sekretariat” (dostęp czasowy).

b) publikacje, poradniki aktualizowane (abonamentowe/usługa abonamentowa): „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola” (wersja abonamentowa), „Oświatowy Serwis Kadrowy” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej.” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły – Sygnał” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola” (wersja abonamentowa), „Nowoczesny Sekretariat” (wersja abonamentowa).

c) publikacje, poradniki nieaktualizowane (jednorazowe): „Zabawy Edukacyjne”, „Scenariusze Zajęć i Zabaw”, „Pisma, wzory i formularze dla przedszkoli”, „Pisma, wzory i formularze dla szkół”, „Ochrona danych osobowych w szkole”, „Ochrona danych osobowych w przedszkolu”, „Kontrola zarządcza w szkole”, „Kontrola zarządcza w przedszkolu”, „Kalendarz Oświatowy”, publikacje z cyklu RODO.
d) publikacje, poradniki wydawane elektronicznie i papierowo w cyklach miesięcznych: „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”, „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”, Dom Pomocy Społecznej, Sygnał – Magazyn Wychowawcy.

6. Warunkiem dokonania zamówienia wybranej publikacji w wersji aktualizowanej (abonament), z czasowym dostępem, publikacji nieaktualizowanej lub publikacji wydawanej w cyklach miesięcznych lub dwumiesięcznych jest telefoniczne dokonanie zamówienia lub wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub złożenie go przez serwis internetowy Wydawnictwa. Użytkownik składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Użytkownik ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji w Dziale Wysyłki Wydawnictwa.

7. Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:
a) pocztą tradycyjną na adres: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań,

b) pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl ,

c) telefonicznie: 61 653 64 30, w godz.: 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek),

d) faksem: 61 653 64 30 wew. 21.

8. Za pośrednictwem Internetu na stronie: www.oficynamm.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień telefonicznie lub przez serwis internetowy.

9. Złożenie zamówienia na publikację oznacza, że Użytkownik zapoznał się z warunkami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania niezbędnymi do właściwego funkcjonowania publikacji, które są zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa (www.oficynamm.pl), oraz że zapoznał się z niniejszymi OWW i zaakceptował je.

10. Niezależnie od sposobu złożenia zamówienia określonego w pkt. 6 OWW, strony ustalają m.in. takie elementy łączącego je stosunku prawnego (pkt. 3 OWW) jak: rodzaj zamówionej przez Użytkownika publikacji (spośród publikacji wymienionych w pkt. 1 OWW), cenę należną Wydawnictwu za zamówione wersje publikacji, koszty wysyłki związane z zamówioną publikacją, termin oraz sposób płatności. Jeżeli strony nie dookreśliły w sposób podany wyżej liczby stanowisk, publikacja może być używana tylko przez jednego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 20 OWW. Jeżeli natomiast strony nie dookreśliły ceny i kosztów wysyłki publikacji, to znaczy, że Użytkownik godzi się na zastosowanie przez Wydawnictwo ceny i kosztów wysyłki wynikających z cennika obowiązującego w Wydawnictwie w momencie przyjęcia jego zamówienia, znajdującego się na stronie: www.oficynamm.pl, które dodatkowo zostaną wskazane na fakturze VAT. Doręczenie faktury VAT jest jednoznaczne z wezwaniem do zapłaty ceny i kosztów wysyłki w niej uwzględnionych we wskazanym tam terminie płatności.

11. Aby korzystać z zakupionych publikacji w pkt 1 należy zarejestrować się na Platformie MM – www.oswiata.oficynamm.pl, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na Platformie MM.

11a. Sama rejestracja na Platformę MM nie jest równoznaczna z dokonaniem zakupu, daje natomiast możliwość bezpłatnego przetestowania 20% treści każdego produktu.

12. Pod pojęciem „prenumeraty” należy rozumieć ustalony przez strony okres dostarczania miesięcznika. O ile strony nie postanowią inaczej, miesięczniki są dostarczane Użytkownikowi w ustalonym przez Strony terminie, raz w miesiącu, do 15 dnia miesiąca.

13. Zakup przez Użytkownika publikacji aktualizowanej (na okres abonamentu) jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia na aktualizację publikacji (w okresie abonamentu). Zapłata za publikację aktualizowaną następuje z góry za cały okres abonamentu. Po dokonaniu zapłaty nie ma możliwości wypowiedzenia umowy za już zapłacony okres abonamentu. Gdy minie okres abonamentu, za który została dokonana zapłata, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z 20% treści zamieszczonych na Platformie MM. Użytkownik może jednak złożyć pisemną rezygnację, o której mowa w pkt. 14 OWW.

14. Istnieje możliwość wypowiedzenia tej samej usługi abonamentowej/prenumeraty na kolejny okres abonamentu/prenumeraty. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie w każdym momencie trwania okresu abonamentu/prenumeraty, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego miesiąca trwającego abon/pren tj. na miesiąc przed końcem abonamentu gdzie koniec określony jest na Platformie MM w sekcji „Moje dostępy”. Długość abonamentu liczona jest w miesiącach kalendarzowych (od 1-szego do ostatniego bez względu na dzień zakupu/rozpoczęcia abon/pren). Wypowiedzenie złożone po tym terminie nie będzie skuteczne i oznacza przedłużenie abonamentu/prenumeraty na taki sam jak był ostatnio wykupiony, ale nie mniejszy niż 6 miesięczny. W celu wypowiedzenia usługi abonamentowej/prenumeraty konieczne jest wypełnienie i przesłanie do Wydawnictwa, w sposób określony w pkt. 7 a), b) lub d) OWW, dokumentu „Rezygnacja regulaminowa”, który znajduje się który znajduje się na stronie Wydawnictwa pod adresem www.oficynamm.pl/dokumenty/rezygnacja.pdf. Jeżeli taki dokument nie wpłynie do Wydawnictwa w oznaczonym wyżej terminie, oznacza to wyrażenie zgody na przedłużenie abonamentu/prenumeraty na ww warunkach. W takim przypadku Wydawnictwo ma prawo obciążyć Użytkownika stosowną fakturą VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie abonamentu.

15. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty za przedłużony abonament/prenumeratę zgodnie z założeniami określonymi w pkt.14.

16. Każda doręczona/udostępniona Użytkownikowi zgodnie z umową stron (pkt. 3 i 10 OWW) wersja publikacji, opisana w pkt. 5 a) i b) OWW, działa tylko przez oznaczony czas, zakodowany zgodnie z otrzymanymi danymi dostępowymi dla tej wersji, po upływie którego wygasa (wygaśnięcie danej wersji oznacza, że Użytkownik traci do niej dostęp, z zachowaniem dostępu do 20% całości materiałów zawartych w publikacji) z zastrzeżeniem prawa, o którym mowa w pkt. 17 OWW. Stan artykułów może być aktualizowany na bieżąco, co oznacza, że treść i dostęp do artykułów może się zmienić, jeśli artykuł zostanie trwale usunięty z Publikacji, lub jeśli jego data publikacji zmieni się podczas aktualizowania jego zawartości. Czas, w którym działa wersja publikacji opisana w pkt. 5 to miesiąc kalendarzowy, lub jego wielokrotności w przypadków pakietu abonamentów. Bieg określonego abonamentu rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia.

17. Z datą doręczenia/udostępnienia danej wersji publikacji (objętej przedmiotem umowy, o której mowa w pkt. 3 i 10 OWW) Wydawnictwo udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z tej wersji zgodnie z jej przeznaczeniem i charakterem oraz postanowieniami niniejszej umowy przez czas określony, tj. od dnia doręczenia pierwszej i doręczenia/udostępnienia każdej kolejnej wersji publikacji, z zastrzeżeniem, że dostęp do danej wersji wygasa (a co za tym idzie – licencja na tę wersję) najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16 OWW.

18. Wydawnictwo udziela Użytkownikowi prawa do:

a) korzystania z publikacji na określonych w zamówieniu warunkach.
b) dokonywania wydruku danych z publikacji, zgodnie z funkcją publikacji, jednakże tylko dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania czy upubliczniania,
c) dokonywać eksportu danych z publikacji, jednakże tylko dla własnych potrzeb (bez prawa do ich rozpowszechniania czy upubliczniania) oraz w zakresie i na zasadach dopuszczonych w publikacji.

19. Z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 Prawa autorskiego, Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:

a) powielania, modyfikacji programu wykonawczego publikacji i definicji systemu, ingerowania w zapis informatyczny, deasemblacji, dekompilacji lub pozyskiwania w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania publikacji lub jakiejkolwiek jego części, przeprowadzania wstecznej dekonstrukcji, demontażu lub w jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania publikacji lub jego części, modyfikacji w celu tworzenia własnych programów będących pochodnymi oprogramowania publikacji,
b) najmu, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz innych urządzeń, za pomocą których publikacja byłaby dostępna dla innych niż Użytkownik podmiotów lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób publikacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim

c) publikowania ani w żaden inny sposób wprowadzania do obrotu publikacji, na którą składa się w szczególności: układ merytoryczny, baza danych, odsyłacze hipertekstowe ani też żadnej jego części, publikacja jest licencjonowana jako całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane w żaden sposób, bez względu na miejsce przechowania rozdzielonych części,

d) wykorzystywania publikacji lub jakiejkolwiek jej części w sposób naruszający prawa Wydawnictwa lub osób trzecich.

20. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania publikacji zgodnie z pkt. 18 i dodatkowo Użytkownik nie może zamieszczać w Internecie treści zabronionych prawem, związanych bądź odnoszących się do publikacji.

21. Użytkownik nie może udostępniać publikacji (dotyczy to także poszczególnych aktów i wydruków w niej zawartych) osobom trzecim w jakikolwiek sposób, także gdy jej poszczególne części nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik winien ochraniać publikację i zawarte w niej dane przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych do publikacji (login i hasło lub kod dostępowy) osobom trzecim, niezgodnie z warunkami zamówienia. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych dostępowych do publikacji osobie trzeciej, niezgodnie z warunkami zamówienia Wydawnictwo będzie, wedle swego uznania, mieć prawo do:

a) rozwiązania umowy z Użytkownikiem i naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego abonamentu pozostałego do zapłaty do końca okresu abonamentowego;

b) naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego abonamentu pozostałego do zapłaty do końca okresu abonamentowego;

c) unieważnienia danych dostępowych, z możliwością uzyskania przez Użytkownika od Wydawnictwa nowych danych dostępowych po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia przez Użytkownika, że nie będzie się dopuszczał naruszeń w przyszłości w postaci przekazywania danych dostępowych do publikacji osobom trzecim.

22. Udostępniane w publikacjach wymienionych w pkt. 1 OWW teksty aktów prawnych pochodzą z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP), zawierającego opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. ISAP nie jest źródłem prawa, a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w Kancelarii Sejmu może być dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

23. Warunki sprzedaży, ceny i promocje ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących w dniu dokonania zamówienia zasad sprzedaży określonych przez Wydawnictwo i podawanych w ofertach Wydawnictwa oraz na stronie internetowej z ofertą handlową (www.oficynamm.pl). Ceny publikacji znajdujących się w ofercie Wydawnictwa są cenami brutto i wyrażone są w PLN. Ceny publikacji zostaną powiększone o koszty wysyłki. Właściwa stawka podatku VAT jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej na fakturze. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa (www.oficynamm.pl). Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych publikacji z oferty bez uprzedzenia. Dane do realizacji płatności: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587, ING Bank Śląski 81 1050 1520 1000 0023 0112 8332.

24. O ile strony nie postanowią inaczej, maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 5 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt będących dniami wolnymi od pracy. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Zakup publikacji i usług jest potwierdzany fakturą VAT, której oryginał Użytkownik otrzymuje wraz z przesyłką. Wydawnictwo ma prawo wystawić na rzecz Użytkownika stosowną fakturę VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie publikacji. Publikacja oraz faktura VAT zostaną przesłane Użytkownikowi Pocztą Polską lub firmą kurierską (na terenie Polski) na adres wskazany w formularzu zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty należności na rachunek bankowy Wydawnictwa w terminie wskazanym na fakturze VAT.

25. Wszystkie publikacje objęte są rękojmią Wydawnictwa. Jeśli po doręczeniu/udostępnieniu publikacji Użytkownik stwierdzi, że występuje wada (np. uszkodzenie fizyczne, niewłaściwe działanie) lub niezgodność z zamówieniem, winien odesłać ją na koszt Wydawnictwa, w terminie 7 dni od daty odebrania, Pocztą Polską lub firmą kurierską. Sposób odesłania należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub pisemnie:

a) poczta elektroniczna: bok@oficynamm.pl

b) telefon: 61 653 64 30,

c) faks: 61 653 64 30 wew. 21.

26. Uszkodzone publikacje zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe, a jeśli nie będzie to możliwe, wpłacone należności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Użytkownika. Wydawnictwo wystawi na rzecz Użytkownika korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rękojmia Wydawnictwa za wady fizyczne dostarczonej publikacji wygasa, jeżeli wada fizyczna nie zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dostarczenia publikacji Użytkownikowi. Rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją, niemożność korzystania spowodowana brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt Użytkownika ani powszechnie przyjętymi zasadami używania tych nośników. Rękojmia za wady fizyczne nośnika jest ograniczona do wymiany nośnika na nośnik wolny od wad.

27. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie:

a) pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. 1 OWW,

b) faksem na numer: 61 653 64 30 wew. 21,

c) pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer klienta, dane firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną, Pocztą Polską, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

28. Użytkownik ma prawo do zwrotu pierwszej zamówionej w ramach zawartej umowy publikacji bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, o ile publikacja nie została uszkodzona, nie nosi śladów użytkowania i nie została uruchomiona. Zwroty (z dopiskiem „Zwrot” na kopercie) należy kierować na adres wymieniony w pkt. 1 OWW. Zwrot publikacji, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku braku otwarcia przekazanej Użytkownikowi koperty z numerem licencji programu lub certyfikatem legalności zawierającym dane dostępowe do Publikacji.

29. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Wydawnictwo dokona zwrotu kwoty równej cenie odesłanej publikacji. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Użytkownika w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wydawnictwo zwróconej publikacji. Koszt odesłania publikacji zwróconej nie podlega zwrotowi. Wydawnictwo wystawi na rzecz klienta korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawnictwu wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 OWW, Wydawnictwo ma prawo wstrzymać się z realizacją jej postanowień, w tym z dostawą/udostępnieniem aktualizacji publikacji w ramach abonamentu lub dostawą/udostępnieniem kolejnych egzemplarzy publikacji wydawanych w cyklach miesięcznych do czasu uiszczenia zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi z tego tytułu. W takiej sytuacji, z upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16 OWW, dostęp do ostatnio doręczonej/udostępnionej Użytkownikowi wersji publikacji (o ile taka dostawa miała miejsce) wygasa.

31. Wydawnictwo może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:

a) jeżeli Użytkownik spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia przekracza 15 dni,

b) gdy Użytkownik naruszył prawa autorskie do publikacji,

c) jeżeli Użytkownik naruszył pkt. 18,19 lub 21 OWW.

Użytkownik może rozwiązać umowę z Wydawnictwem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wydawnictwo zwleka z dostawą/udostępnieniem danej wersji publikacji, a okres zwłoki przekracza więcej niż 15 dni.

32. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Wydawnictwa:

a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy (w tym z OWW), dotyczących publikacji, na osobę trzecią,

b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

33. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie publikacji wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych, które zawarte są na stronie Wydawnictwa i na opakowaniu nośnika z Publikacją. Jednocześnie Wydawnictwo nie uznaje reklamacji, których podstawę stanowią ww. przyczyny.

34. Wydawnictwo zbiera informacje niepozwalające na identyfikację przez osoby postronne do celów doskonalenia produktów i usług, świadczenia usług na rzecz Użytkownika, dostarczania aktualizacji, zawartości udostępnianej dynamicznie i wsparcia produktu, a także do celów komunikacji z Użytkownikiem. Informacje niepozwalające na identyfikację Użytkownika gromadzone przez Wydawnictwo obejmują informacje techniczne i identyfikujące komputer Użytkownika (w tym adres protokołu internetowego), system operacyjny, a także informacje o korzystaniu z publikacji (w tym, lecz nie wyłącznie, o pomyślnym zainstalowaniu), na co Użytkownik wyraża zgodę.

35. Odpowiedzialność Wydawnictwa względem Użytkownika na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Użytkownik, zakupując publikację.

36. Wydawnictwo nie odpowiada za skutki korzystania z publikacji przez Użytkownika w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, warunkami niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

37. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.

38. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ogólnych Warunkach Współpracy (OWW), jednakże Użytkownika obowiązują OWW aktualne na dzień zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 OWW. W przypadku wprowadzenia zmian Użytkownik ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w OWW w terminie 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Użytkownika obowiązują zmienione OWW.

39. Ogólne Warunki Współpracy (OWW) dla nowych Użytkowników obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Wydawnictwa (www.oficynamm.pl).

40. Spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

41. W sprawach nieuregulowanych w łączącej strony umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy Kodeks cywilny.

 

 

 

SEKCJA DLA KONSUMENTÓW

ZAKAZ KOPIOWANIA I POWIELANIA BEZ ZGODY „OFICYNY MM” WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO MIZERA SP. K.

Ogólne Warunki Współpracy (OWW)

1. OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587, zwana dalej „Wydawnictwem”, jest wydawcą publikacji dostępnych poprzez Platformę MM, do których należą serwisy: „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej”, „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły – Sygnał”, „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola”, „Nowoczesny Sekretariat” „Oświatowy Serwis Kadrowy”; elektroniczne i papierowe wydania czasopism: „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”, „PRZEDSZKOLE.” Miesięcznik Dyrektora”, „Dom Pomocy Społecznej – magazyn dyrektora”, „Sygnał – Magazyn Wychowawcy”, a także „Ochrona danych osobowych w szkole”, „Ochrona danych osobowych w przedszkolu”, „Kontrola zarządcza w szkole”, „Kontrola zarządcza w przedszkolu”, „Scenariusze Zajęć i Zabaw”, „Pisma, wzory i formularze dla szkół”, „Pisma wzory i formularze dla przedszkoli”, „Kalendarz Oświatowy”; publikacje z cyklu „Zabawy Edukacyjne”. Wyżej określone publikacje nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 22. K.C.

2. Publikacje elektroniczne wymienione w pkt. 1 OWW stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), zwanej dalej „Prawem autorskim”. Utwory te są modyfikowane wg przyjętej przez ich twórców koncepcji twórczej. Wydawnictwo oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do całości publikacji wymienionych w pkt. 1 oraz jest uprawnione do udzielania licencji na korzystanie z publikacji i zawierania umów dotyczących publikacji na zasadach określonych w OWW.

3. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Wydawnictwem umowę sprzedaży/o korzystanie z którejś z wyżej wymienionych publikacji, w tym elektronicznych, zwany dalej „Użytkownikiem”, jest związany OWW, które stanowią integralną część umowy, o czym Użytkownik jest poinformowany przed zawarciem umowy. W przypadku zamówienia telefonicznego Wydawnictwo przesyła OWW wraz z potwierdzeniem treści proponowanej umowy. Nadto, OWW są udostępnione na stronie www.oficynamm.pl. Umowa zawarta przez strony ma charakter odpłatny. Stronami w rozumieniu OWW są Użytkownik i Wydawnictwo. Zawarcie przez Użytkownika umowy z Wydawnictwem oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszymi OWW i zaakceptował je.

4. Strony ustalają, iż Użytkownik może złożyć zamówienie na publikacje Wydawnictwa poprzez zlecenie telefoniczne, przesłanie zamówienia pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub złożenie go przez serwis internetowy Wydawnictwa (np. www.oficynamm.pl lub inne strony w subdomenach .oficynamm.pl). Użytkownik może kontaktować się z Wydawnictwem za pomocą danych teleadresowych wskazanych w pkt. 7 niniejszego OWW.

5. W ofercie Wydawnictwa opisanej w pkt. 1 OWW znajdują się:

a) publikacje, poradniki z czasowym dostępem do zgromadzonych materiałów: „Niezbędnik Dyrektora Szkoły (dostęp czasowy), „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola (dostęp czasowy)”, „Oświatowy Serwis Kadrowy (dostęp czasowy)”, „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej.” (dostęp czasowy), „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (dostęp czasowy), „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły”-Sygnał (dostęp czasowy), „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola” (dostęp czasowy), „Nowoczesny Sekretariat” (dostęp czasowy).

b) publikacje, poradniki aktualizowane (abonamentowe/usługa abonamentowa): „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola” (wersja abonamentowa), „Oświatowy Serwis Kadrowy” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej.” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły – Sygnał” (wersja abonamentowa), „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola” (wersja abonamentowa), „Nowoczesny Sekretariat” (wersja abonamentowa).

c) publikacje, poradniki nieaktualizowane (jednorazowe): „Zabawy Edukacyjne”, „Scenariusze Zajęć i Zabaw”, „Pisma, wzory i formularze dla przedszkoli”, „Pisma, wzory i formularze dla szkół”, „Ochrona danych osobowych w szkole”, „Ochrona danych osobowych w przedszkolu”, „Kontrola zarządcza w szkole”, „Kontrola zarządcza w przedszkolu”, „Kalendarz Oświatowy”, publikacje z cyklu RODO.
d) publikacje, poradniki wydawane elektronicznie i papierowo w cyklach miesięcznych: „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”, „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”, Dom Pomocy Społecznej, Sygnał – Magazyn Wychowawcy.

6. Warunkiem dokonania zamówienia wybranej publikacji w wersji aktualizowanej (abonament), z czasowym dostępem, publikacji nieaktualizowanej lub publikacji wydawanej w cyklach miesięcznych jest telefoniczne dokonanie zamówienia lub wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem lub złożenie go przez serwis internetowy Wydawnictwa. Użytkownik składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Użytkownik ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji w Dziale Wysyłki Wydawnictwa. W przypadku telefonicznego zamówienia publikacji, Wydawnictwo potwierdza treść proponowanej umowy poprzez wysłanie do potencjalnego Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mailowy, treści proponowanej umowy, w tym niniejszego OWW, które stanowi integralną część umowy. W celu zawarcia umowy potencjalny Użytkownik obowiązany jest odesłać swoje oświadczenie o zawarciu umowy.

7. Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:
a) pocztą tradycyjną na adres: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań,

b) pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl ,

c) telefonicznie: 61 653 64 30, w godz.: 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek),

d) faksem: 61 653 64 30 wew. 21.

8. Za pośrednictwem Internetu na stronie: www.oficynamm.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień telefonicznie lub przez serwis internetowy.

9. Zawarcie umowy z Wydawnictwem przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z warunkami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania niezbędnymi (minimalnymi) do właściwego funkcjonowania publikacji. Warunki te są następujące: rozdzielczość ekranu 1024 x 768, system operacyjny Windows Vista/7/8/10/11, przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Firefox w swoich najnowszych wersjach, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu, a także niezbędny jest dostęp do Internetu.

10. Niezależnie od sposobu złożenia zamówienia określonego w pkt. 6 OWW, strony ustalają m.in. takie elementy łączącego je stosunku prawnego (pkt. 3 OWW) jak: rodzaj zamówionej przez Użytkownika publikacji (spośród publikacji wymienionych w pkt. 1 OWW), cenę należną Wydawnictwu za zamówione wersje publikacji, koszty wysyłki związane z zamówioną publikacją, termin oraz sposób płatności. Jeżeli strony nie dookreśliły w sposób podany wyżej liczby stanowisk, publikacja może być używana tylko przez jednego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 20 OWW. Doręczenie faktury VAT jest jednoznaczne z wezwaniem do zapłaty ceny i kosztów wysyłki w niej uwzględnionych we wskazanym tam terminie płatności.

11. Użytkownik może zakupić publikację aktualizowaną, tj. na określony okres abonamentu. Abonament dostępny jest na okresy: trzech, sześciu, dziewięciu oraz dwunastu miesięcy. Pod pojęciem „aktualizacji” w usłudze abonamentowej należy rozumieć ustalony przez strony okres, w którym Użytkownik może dokonać aktualizacji zamówionego produktu. W okresie trwania usługi abonamentowej, o ile strony nie postanowią inaczej, Użytkownikowi umożliwia się dokonanie aktualizacji zamówionego produktu poprzez udostępnienie opcji aktualizacji w zainstalowanym programie umożliwiającym korzystanie z zamówionego produktu lub przez dostęp do internetowego oprogramowania, do którego dostęp chroniony danymi dostępowymi. Login, hasło i link do internetowego oprogramowania są podane w certyfikacie legalności, dostarczonym Użytkownikowi wraz z fakturą. O ile strony nie postanowią inaczej, udostępnienie Użytkownikowi opcji aktualizacji, o której mowa powyżej, następuje z początkiem każdego nowego miesiąca kalendarzowego.

12. Pod pojęciem „prenumeraty” należy rozumieć ustalony przez strony okres dostarczania miesięcznika. O ile strony nie postanowią inaczej, miesięczniki są dostarczane Użytkownikowi w ustalonym przez Strony terminie, raz w miesiącu, do 15 dnia miesiąca.

13. Zakup przez Użytkownika publikacji aktualizowanej (na okres abonamentu) jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia na aktualizację publikacji (w okresie abonamentu). Zapłata za publikację aktualizowaną następuje z góry za cały okres abonamentu. Po dokonaniu zapłaty nie ma możliwości wypowiedzenia umowy za już zapłacony okres abonamentu. Gdy minie okres abonamentu, za który została dokonana zapłata, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z 20% treści zamieszczonych na Platformie MM. Użytkownik może jednak złożyć pisemną rezygnację, o której mowa w pkt. 14 OWW.

14. Istnieje możliwość wypowiedzenia tej samej usługi abonamentowej/prenumeraty na kolejny okres abonamentu/prenumeraty. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie w każdym momencie trwania okresu abonamentu/prenumeraty, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego miesiąca trwającego abon/pren tj. na miesiąc przed końcem abonamentu gdzie koniec określony jest na Platformie MM w sekcji „Moje dostępy”. Długość abonamentu liczona jest w miesiącach kalendarzowych (od 1-szego do ostatniego bez względu na dzień zakupu/rozpoczęcia abon/pren). Wypowiedzenie złożone po tym terminie nie będzie skuteczne i oznacza przedłużenie abonamentu/prenumeraty na taki sam jak był ostatnio wykupiony, ale nie mniejszy niż 6 miesięczny. W celu wypowiedzenia usługi abonamentowej/prenumeraty konieczne jest wypełnienie i przesłanie do Wydawnictwa, w sposób określony w pkt. 7 a), b) lub d) OWW, dokumentu „Rezygnacja regulaminowa”, który znajduje się który znajduje się na stronie Wydawnictwa pod adresem www.oficynamm.pl/dokumenty/rezygnacja.pdf. Jeżeli taki dokument nie wpłynie do Wydawnictwa w oznaczonym wyżej terminie, oznacza to wyrażenie zgody na przedłużenie abonamentu/prenumeraty na ww warunkach. W takim przypadku Wydawnictwo ma prawo obciążyć Użytkownika stosowną fakturą VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie abonamentu.

15. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty za przedłużony abonament/prenumeratę zgodnie z założeniami określonymi w pkt.14.

16. Każda doręczona/udostępniona Użytkownikowi zgodnie z umową stron (pkt. 3 i 10 OWW) wersja publikacji, opisana w pkt. 5 a) i b) OWW, działa tylko przez oznaczony czas, zakodowany zgodnie z otrzymanymi danymi dostępowymi dla tej wersji, po upływie którego wygasa (wygaśnięcie danej wersji oznacza, że Użytkownik traci do niej dostęp, z zachowaniem dostępu do 20% całości materiałów zawartych w publikacji) z zastrzeżeniem prawa, o którym mowa w pkt. 17 OWW. Stan artykułów może być aktualizowany na bieżąco, co oznacza, że treść i dostęp do artykułów może się zmienić, jeśli artykuł zostanie trwale usunięty z Publikacji, lub jeśli jego data publikacji zmieni się podczas aktualizowania jego zawartości. Czas, w którym działa wersja publikacji opisana w pkt. 5 to miesiąc kalendarzowy, lub jego wielokrotności w przypadków pakietu abonamentów. Bieg określonego abonamentu rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia.

17. Z datą doręczenia/udostępnienia danej wersji publikacji (objętej przedmiotem umowy, o której mowa w pkt. 3 i 10 OWW) Wydawnictwo udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z tej wersji zgodnie z jej przeznaczeniem i charakterem oraz postanowieniami niniejszej umowy przez czas określony, tj. od dnia doręczenia pierwszej i doręczenia/udostępnienia każdej kolejnej wersji publikacji, z zastrzeżeniem, że dostęp do danej wersji wygasa (a co za tym idzie – licencja na tę wersję) najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16 OWW.

18. Wydawnictwo udziela Użytkownikowi prawa do:

a) korzystania z publikacji na określonych w zamówieniu warunkach.
b) dokonywania wydruku danych z publikacji, zgodnie z funkcją publikacji, jednakże tylko dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania czy upubliczniania,
c) dokonywać eksportu danych z publikacji, jednakże tylko dla własnych potrzeb (bez prawa do ich rozpowszechniania czy upubliczniania) oraz w zakresie i na zasadach dopuszczonych w publikacji.

19. Z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 Prawa autorskiego, Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:

a) powielania, modyfikacji programu wykonawczego publikacji i definicji systemu, ingerowania w zapis informatyczny, deasemblacji, dekompilacji lub pozyskiwania w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania publikacji lub jakiejkolwiek jego części, przeprowadzania wstecznej dekonstrukcji, demontażu lub w jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania publikacji lub jego części, modyfikacji w celu tworzenia własnych programów będących pochodnymi oprogramowania publikacji,
b) najmu, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz innych urządzeń, za pomocą których publikacja byłaby dostępna dla innych niż Użytkownik podmiotów lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób publikacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim

c) publikowania ani w żaden inny sposób wprowadzania do obrotu publikacji, na którą składa się w szczególności: układ merytoryczny, baza danych, odsyłacze hipertekstowe ani też żadnej jego części, publikacja jest licencjonowana jako całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane w żaden sposób, bez względu na miejsce przechowania rozdzielonych części,

d) wykorzystywania publikacji lub jakiejkolwiek jej części w sposób naruszający prawa Wydawnictwa lub osób trzecich.

20. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania publikacji zgodnie z pkt. 18 i dodatkowo Użytkownik nie może zamieszczać w Internecie treści zabronionych prawem, związanych bądź odnoszących się do publikacji.

21. Użytkownik nie może udostępniać publikacji (dotyczy to także poszczególnych aktów i wydruków w niej zawartych) osobom trzecim w jakikolwiek sposób, także gdy jej poszczególne części nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik winien ochraniać publikację i zawarte w niej dane przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych do publikacji (login i hasło lub kod dostępowy) osobom trzecim, niezgodnie z warunkami zamówienia. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych dostępowych do publikacji osobie trzeciej, niezgodnie z warunkami zamówienia Wydawnictwo będzie, wedle swego uznania, mieć prawo do:

a) rozwiązania umowy z Użytkownikiem i naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego abonamentu pozostałego do zapłaty do końca okresu abonamentowego;

b) naliczenia kary umownej do wysokości kwoty całego abonamentu pozostałego do zapłaty do końca okresu abonamentowego;

c) unieważnienia danych dostępowych, z możliwością uzyskania przez Użytkownika od Wydawnictwa nowych danych dostępowych po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia przez Użytkownika, że nie będzie się dopuszczał naruszeń w przyszłości w postaci przekazywania danych dostępowych do publikacji osobom trzecim.

22. Udostępniane w publikacjach wymienionych w pkt. 1 OWW teksty aktów prawnych pochodzą z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP), zawierającego opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. ISAP nie jest źródłem prawa, a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w Kancelarii Sejmu może być dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

23. Warunki sprzedaży, ceny i promocje ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących w dniu dokonania zamówienia zasad sprzedaży określonych przez Wydawnictwo i podawanych w ofertach Wydawnictwa oraz na stronie internetowej z ofertą handlową (www.oficynamm.pl). Ceny publikacji znajdujących się w ofercie Wydawnictwa są cenami brutto i wyrażone są w PLN. Ceny publikacji zostaną powiększone o koszty wysyłki. Właściwa stawka podatku VAT jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej na fakturze. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa (www.oficynamm.pl). Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych publikacji z oferty bez uprzedzenia. Dane do realizacji płatności: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań, NIP: 782-22-54-664, REGON: 634407587, ING Bank Śląski 81 1050 1520 1000 0023 0112 8332.

24. O ile strony nie postanowią inaczej, maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 5 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt będących dniami wolnymi od pracy. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Zakup publikacji i usług jest potwierdzany fakturą VAT, której oryginał Użytkownik otrzymuje wraz z przesyłką. Wydawnictwo ma prawo wystawić na rzecz Użytkownika stosowną fakturę VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującą zamówienie publikacji. Publikacja oraz faktura VAT zostaną przesłane Użytkownikowi Pocztą Polską lub firmą kurierską (na terenie Polski) na adres wskazany w formularzu zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty należności na rachunek bankowy Wydawnictwa w terminie wskazanym na fakturze VAT.

25. Wszystkie publikacje objęte są rękojmią Wydawnictwa. Jeśli po doręczeniu/udostępnieniu publikacji Użytkownik stwierdzi, że występuje wada (np. uszkodzenie fizyczne, niewłaściwe działanie) lub niezgodność z zamówieniem, winien odesłać ją na koszt Wydawnictwa, w terminie 7 dni od daty odebrania, Pocztą Polską lub firmą kurierską. Sposób odesłania należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub pisemnie:

a) poczta elektroniczna: bok@oficynamm.pl

b) telefon: 61 653 64 30,

c) faks: 61 653 64 30 wew. 21.

26. Uszkodzone publikacje zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe, a jeśli nie będzie to możliwe, wpłacone należności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Użytkownika. Wydawnictwo wystawi na rzecz Użytkownika korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rękojmia Wydawnictwa za wady fizyczne dostarczonej publikacji wygasa, jeżeli wada fizyczna nie zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dostarczenia publikacji Użytkownikowi. Rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją, niemożność korzystania spowodowana brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt Użytkownika ani powszechnie przyjętymi zasadami używania tych nośników. Rękojmia za wady fizyczne nośnika jest ograniczona do wymiany nośnika na nośnik wolny od wad.

27. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie:

a) pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. 1 OWW,

b) faksem na numer: 61 653 64 30 wew. 21,

c) pocztą elektroniczną na adres: bok@oficynamm.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer klienta, dane firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną, Pocztą Polską, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

28. Użytkownik ma prawo do zwrotu pierwszej zamówionej w ramach zawartej umowy publikacji bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, o ile publikacja nie została uszkodzona, nie nosi śladów użytkowania i nie została uruchomiona. Zwroty (z dopiskiem „Zwrot” na kopercie) należy kierować na adres wymieniony w pkt. 1 OWW. Zwrot publikacji, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku braku otwarcia przekazanej Użytkownikowi koperty z numerem licencji programu lub certyfikatem legalności zawierającym dane dostępowe do Publikacji.

29. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Wydawnictwo dokona zwrotu kwoty równej cenie odesłanej publikacji. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Użytkownika w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wydawnictwo zwróconej publikacji. Koszt odesłania publikacji zwróconej nie podlega zwrotowi. Wydawnictwo wystawi na rzecz klienta korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy z Wydawnictwem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie publikacji lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie publikacji (tj. od dnia otrzymania publikacji wysłanej na adres Użytkownika). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Wydawnictwo [dane kontaktowe jak w pkt. 7 OWW] o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

31. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy Wydawnictwo zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia publikacji do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia publikacji innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo zostało poinformowane o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania publikacji lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

32. W przypadku odstąpienia od umowy, publikację należy odesłać na adres wydawnictwa jak w pkt. 7 OWW niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeśli Użytkownik odeśle publikację przed upływem terminu 14 dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu publikacji do Wydawnictwa.

33. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości publikacji wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

34. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy publikacja została uszkodzona, nosi ślady użytkowania lub opakowanie od publikacji zostało otwarte po dostarczeniu.

35. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawnictwu wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 OWW, Wydawnictwo ma prawo wstrzymać się z realizacją jej postanowień, w tym z dostawą/udostępnieniem aktualizacji publikacji w ramach abonamentu lub dostawą/udostępnieniem kolejnych egzemplarzy publikacji wydawanych w cyklach miesięcznych do czasu uiszczenia zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi z tego tytułu. W takiej sytuacji, z upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16 OWW, dostęp do ostatnio doręczonej/udostępnionej Użytkownikowi wersji publikacji (o ile taka dostawa miała miejsce) wygasa.

36. Wydawnictwo może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:

a) jeżeli Użytkownik spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia przekracza 15 dni,

b) gdy Użytkownik naruszył prawa autorskie do publikacji,

c) jeżeli Użytkownik naruszył pkt. 20, 21 lub 23 OWW.

Użytkownik może rozwiązać umowę z Wydawnictwem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wydawnictwo zwleka z dostawą/udostępnieniem danej wersji publikacji, a okres zwłoki przekracza więcej niż 15 dni.

37. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Wydawnictwa:
a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy (w tym z OWW), dotyczących publikacji, na osobę trzecią,
b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

38. Strony wyłączają odpowiedzialność Wydawnictwa z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne publikacji, polegające na wadach powstałych z przyczyn od niego niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji i eksploatacji publikacji przez Użytkownika lub niemożności korzystania z publikacji spowodowanej brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt Użytkownika. Wydawnictwo nie odpowiada za jakiekolwiek straty będące rezultatem posiadania lub użytkowania publikacji, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.

39. Wydawnictwo nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie publikacji wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych, które zawarte są na stronie Wydawnictwa i na opakowaniu nośnika z Publikacją. Jednocześnie Wydawnictwo nie uznaje reklamacji, których podstawę stanowią ww. przyczyny.

40. Wydawnictwo zbiera informacje niepozwalające na identyfikację przez osoby postronne do celów doskonalenia produktów i usług, świadczenia usług na rzecz Użytkownika, dostarczania aktualizacji, zawartości udostępnianej dynamicznie i wsparcia produktu, a także do celów komunikacji z Użytkownikiem. Informacje niepozwalające na identyfikację Użytkownika gromadzone przez Wydawnictwo obejmują informacje techniczne i identyfikujące komputer Użytkownika (w tym adres protokołu internetowego), system operacyjny, a także informacje o korzystaniu z publikacji (w tym, lecz nie wyłącznie, o pomyślnym zainstalowaniu), na co Użytkownik wyraża zgodę.

41. Odpowiedzialność Wydawnictwa względem Użytkownika na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Użytkownik, zakupując publikację.

42. Wydawnictwo nie odpowiada za skutki korzystania z publikacji przez Użytkownika w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, warunkami niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

43. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.

44. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ogólnych Warunkach Współpracy (OWW), jednakże Użytkownika obowiązują OWW aktualne na dzień zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 OWW. W przypadku wprowadzenia zmian Użytkownik ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w OWW w terminie 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Użytkownika obowiązują zmienione OWW.

45. Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Użytkownik jest uprawniony między innymi do: [1] zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Wydawnictwem umowy; [2] zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawnictwem; [3] uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Wydawnictwem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

46. W każdej sytuacji, spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy, a nie rozstrzygnięte za pomocą wyżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

47. W sprawach nieuregulowanych w łączącej strony umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy Kodeks cywilny.