Rada Dzieci i Młodzieży – nabór do 11 września

MEN ogłosiło nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada przy Ministrze Edukacji Narodowej składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

Kto może kandydować?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Polski, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

Jak się zgłaszać?

Wystarczy wypełnić formularz i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego). 

Oprócz przesłanego uzasadnienia przy ocenie kandydata brane będą pod uwagę:

  • zaangażowanie w wolontariat,
  • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

 Źródło: gov.pl