Przedszkole nie odeśle chorego dziecka, choć MEN rozważa nowe procedury

Przedszkolanka nie może odesłać chorego dziecka do domu, bo nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej. Potwierdza to resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską. Jednocześnie zapewnia, że pracuje z Ministerstwem Zdrowia nad wypracowaniem odpowiednich regulacji. Na razie sugeruje, by procedury postępowania w sytuacji kryzysowej określić w dokumentach określających zasady pracy placówki.

– Rozpoznanie choroby następuje przez lekarza i przez niego powinno być udokumentowane. W wypadku podejrzenia, że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest chore, nauczyciel powinien poinformować rodzica o tym, że w razie pogorszenia stanu zdrowia może zostać powiadomiony o konieczności odebrania dziecka, a w sytuacji zagrożenia zdrowia wzywa pogotowie ratunkowe – tłumaczy Iwona Michałek, wiceminister edukacji, potwierdzając w odpowiedzi na interpelację poselską, że nie ma przepisów, które regulowałyby postępowanie w sytuacji, gdy rodzic przyprowadza do przedszkola lub szkoły chore dziecko.

Statut lub regulamin

Wiceminister edukacji podkreśla, że statut może regulować również procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu, określając zakres koniecznych czynności nauczyciela w sytuacji zaobserwowania złego samopoczucia – choroby dziecka.

Zaświadczenia wydawane przez lekarza stanowią dokumentację medyczną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmioty, którym można udostępnić dokumentacje medyczną określają przepisy art. 26 ww. ustawy.

 – Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej placówce odpowiedniej opieki, rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka. Należy podkreślić, że udzielanie świadczeń zdrowotnych nie należy do podstawowych zadań przedszkola, jednak w niektórych przypadkach istnieje konieczność np. podania dziecku przewlekle choremu leku lub wykonania zalecanych przez lekarza świadczeń pielęgnacyjnych w trakcie jego pobytu w przedszkolu. Kwestie te nie są obecnie uregulowane przepisami prawa – tłumaczy Michałek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło obszar najbliższej współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Analizie zostaną poddane możliwości m.in.:

  • zintegrowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w przedszkolu;
  • zdefiniowania obszaru współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi oraz pracownikami przedszkola;
  • wskazania osób oraz sposobu sprawowania opieki nad dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w przedszkolu;
  • określenia zasad współpracy z rodzicami/opiekunami oraz sposobu wsparcia ich w korzystaniu z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: www.prawo.pl