Slider

Projekt rozporządzenia zwiększającego liczbę godzin do dyspozycji dyrektora

Zwiększenie od 1 września 2019 r. liczby tzw. godzin do dyspozycji dyrektora zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, który został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora to jedna z propozycji, jakie przedstawiła nauczycielskim związkom zawodowym minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas styczniowych negocjacji płacowych.

Zgodnie z projektem liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o jedną godzinę, w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i w liceum ogólnokształcącym również o jedną godzinę. Według MEN zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, a w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

Ponadto w projekcie rozporządzenia uwzględniono zmiany organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia i w szkole policealnej. Od 1 września 2019 r. szkoły policealne, a branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. – będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe odbywać się ma w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ponadto w projekcie wskazano przeznaczenie liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwabranżowego. Zgodnie z nim godziny te będą przeznaczane na: zwiększenie liczny godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Chodzi o zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem (np. programowanie w języku Python, programowanie manipulatorów i robotów lub przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B, pod warunkiem że umiejętności te będą związane z nauczanym zawodem). Dotyczy też zajęć przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem.

Nowelizacja przewiduje też zwiększenie w pięcioletnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 w pięcioletnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym.

Zgodnie z projektowaną zmianą uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował wystarczającymi możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi. Uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Przygotowanie ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowej będzie realizowane w trakcie nauki w szkole.

Projektowana nowela umożliwi poszerzenie, od roku szkolnego 2020/2021, katalogu zajęć do wyboru: dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami dyrektor ustalał jeden przedmiot z trzech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka.

Źródło: gazetaprawna.pl/PAP