search

Projekt rozporządzenia dotyczącego wymogów uzyskiwania stopni awansu i oceny pracy nauczyciela

15 lipca 2022
Projekt rozporządzenia dotyczącego wymogów uzyskiwania stopni awansu i oceny pracy nauczyciela

Od 1 września zmieniają się stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2022 r., tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie zmian w awansie zawodowym.

Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego:

 • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 • znajomość środowiska uczniów i umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 • umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 • doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie: zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, lub zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
 • umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się

W zakresie oceny pracy nauczyciela komisja ma zweryfikować:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526 oraz z 2000 r. poz. 12), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracę z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 • współpracę z rodzicami.

Źródło: https://www.prawo.pl/