Podwyżki płac nauczycieli – rozmowy ze związkami zawodowymi

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i wiceminister Maciej Kopeć wzięli dziś udział w spotkaniu uzgodnieniowym z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie dotyczyły  projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

– Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego z KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwiększone kwoty wynagrodzenia będą podstawą kształtowania płac nauczycielskich w przyszłym roku i kolejnych latach. – zapewnił przedstawicieli strony związkowej minister Dariusz Piontkowski. 

Zaproponowane w projekcie nowe rozwiązania są konsekwencją zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, dokonanych w związku porozumieniem pomiędzy stroną rządową a Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są wyższe o 9,6% od kwot obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ich wysokość od 1 września 2019 r. dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

  • dla nauczyciela stażysty: 2 782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2 862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela mianowanego: 3 250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3 817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ponadto projekt rozporządzenia zawiera propozycję rozszerzenia przepisów dotyczących dodatku funkcyjnego poprzez określenie, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

Źródło: www.gov.pl