Od września kształcenie zawodowe na nowych zasadach

Już 1 września 2019 r. wejdą w życie rozporządzenia dotyczące m.in. kwalifikacji nauczycieli, ramowych planów nauczania oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Zmieniają się głównie zasady funkcjonowania szkół branżowych, co jest skutkiem dużej nowelizacji prawa oświatowego. Większość zmian wynika z reformy szkolnictwa zawodowego.

Obowiązujące od 1 września 2019 r. rozporządzenia to głównie przepisy wykonawcze do Prawa Oświatowego, które reformuje system szkolnictwa zawodowego.

Nowe ramowe plany nauczania
Od 1 września 2019 r., szkoły policealne, a  branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe realizowane będzie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Rozporządzenie zwiększa liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 godzin w pięcioletnim okresie kształcenia w technikum, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym.

W rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych uwzględniono natomiast zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Efektywniejsze kształcenie ustawiczne
Od 1 września obowiązywać będzie również nowe rozporządzenie ws. kształcenia ustawicznego. Określa ono zadania i sposób funkcjonowania centrów kształcenia ustawicznego.

Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

– zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,

– zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub

Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Zmiany obejmą tez rozporządzenie dotyczące klasyfikacji i oceniania uczniów. Dodane zostaną regulacje dotyczące ucznia-młodocianego pracownika, tj. uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania również oceny zachowania, uzyskanej przez ucznia-młodocianego pracownika na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikającej z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Roczna ocena z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć realizowanych w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będzie się wliczać do średniej.

Źródło: www.prawo.pl