Ochrona środowiska, prawo i finanse na szkolnych lekcjach od września. Jest rozporządzenie MEN-u

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół od 1 września na lekcjach wychowawczych będą omawiane kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa.

Wskazano, że realizacja tych treści może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Rozporządzenie dostosowuje też przepisy do ubiegłorocznej nowelizacji prawa oświatowego, która od roku szkolnego 2020/2021 wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego. Będą one mogły funkcjonować w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach). Rozporządzenie zakłada, że ramowy plan nauczania obejmie również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zapisu dotyczącego zajęć wychowawczych, który zacznie obowiązywać 1 września.

 

Źródło: gazetaprawna.pl