Ocena z plastyki też na świadectwie ukończenia podstawówki

Uczeń kończący szkołę ma na świadectwie nie tylko oceny z ostatniej klasy, ale również te, które zdobył z przedmiotów zakończonych we wcześniejszych klasach. Chodzi np. o takie przedmioty, jak plastyka lub muzyka. Oceny z nich również znajdą się na świadectwie ukończenia podstawówki.

Przypomina o tym resort edukacji w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. MEN podkreśla, że w przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Ocena z przyrody i muzyki

MEN wyjaśnia, że do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) – do  wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w sześcioletniej szkole podstawowej.

– Równocześnie, w przypadku ucznia, który przeszedł do ósmej klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny  uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w sześcioletniej szkole podstawowej. W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych – wyjaśnia resort edukacji – Natomiast nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa – uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

Źródło: www.prawo.pl