Nowe wzory świadectw i dyplomów

Resort edukacji zmieni wzory świadectw i dyplomów. Modyfikacje będą niewielkie – odnosić się będą przede wszystkim do znaków graficznych, zabezpieczeń oraz dokumentów tłumaczonych na języki mniejszości narodowych. Pewne zmiany czekają też uczniów szkół branżowych.

Nowe rozporządzenie, które MEN przekazało do konsultacji społecznych, wprowadzić ma m.in. przepis odnoszący się do poświadczania zgodności kopii z oryginałem świadectwa przez dyrektora szkoły.

Świadectwo w języku mniejszości
Doprecyzowano przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym. Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z przygotowaniem do druku części świadectwa wydanego w języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi dotychczasowa szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną, dostosowano arkusze ocen w tym zakresie.

W treści świadectwa promocyjnego i świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz technikum, a także
w arkuszach ocen dodano do obowiązkowych zajęć edukacyjnych „język łaciński i kultura antyczna”.

Źródło: www.prawo.pl