search

Nagroda dla nauczycieli na 250. rocznicę utworzenia KEN-u

18 września 2023
Nagroda dla nauczycieli na 250. rocznicę utworzenia KEN-u

 Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw do Karty nauczyciela zostały wprowadzone przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagroda w wysokości 1 125 zł będzie wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r.

Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Źródło: gov.pl

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).