Minister z większą władzą nad placówkami oświatowymi?

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił właśnie projekt ustawy o zmianie Ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on duże wzmocnienie roli kuratora w szkole m.in. w zakresie kontroli szkół oraz odwoływania i powoływania dyrektorów.

Większa kontrola również w placówkach niepublicznych

MEiN chce także zwiększenia nadzoru kuratorium nad placówkami niepublicznymi. W projektowanej ustawie MEiN wprowadza możliwość wydania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oraz określa konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia. Najpoważniejszą z nich jest wykreślenie placówki z ewidencji.

Źródło: gazetaprawna.pl