Kuratorzy będą mogli nagradzać nauczycieli

Kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli – przewiduje nowe rozporządzenie ministra edukacji. Dotąd nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela mogła być przyznana na wniosek dyrektora szkoły, natomiast w przypadku nagrody dla dyrektora wniosek o jej przyznanie składał organ prowadzący szkołę.

Zmiany wprowadzono na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe, które, sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale nie mają możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli.

Jakie kryteria będzie musiał spełniać nauczyciel?

Nagradzany z inicjatywy kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora szkoły. Będzie musiał pracować w szkole od co najmniej dwóch lat, mieć wyróżniającą ocenę pracy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, podejmować działania innowacyjne czy współpracować ze środowiskiem lokalnym.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl