Konsultacje ws. terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

MEN przedstawiło do konsultacji harmonogram, zgodnie z którym:

 • termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu przypada 4 sierpnia 2020 r. – do tego dnia należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o wspomniane dokumenty,
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12 sierpnia 2020 r,
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych przypada 19 sierpnia 2020 r.

Dla osób, które z różnych względów nie będą mogły dotrzymać tych terminów, przewidziano terminy dodatkowe. Jednocześnie MEN podkreśliło, że w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie,
 • listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego – z danymi osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

  Brak rekrutacji uzupełniającej

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe).

  Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe).

  Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 Ustawy – Prawo oświatowe).

  MEN zachęca do opiniowania harmonogramu

  Uwagi i opinie na ten temat można przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.