III etap znoszenia obostrzeń – zmiany w funkcjonowaniu oświaty

III etap znoszenia obostrzeń – zmiany w funkcjonowaniu oświaty

MEN poinformowało, że uruchomi stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W pierwszej kolejności przywrócone mają zostać zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego.

Jak wygląda harmonogram wprowadzania zmian?

Od poniedziałku, 18 maja br., w związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii, będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Wznowione mają zostać zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne. Udział w nich będzie możliwy za zgodą rodziców.

 Od 25 maja br. przywrócone mają zostać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie uczniów z niepełnosprawnością.

Od 25 maja br. będą mogły odbywać się konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym szkół specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. MEN zaapelowało do dyrektorów oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. I tym razem konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Co z wytycznymi sanitarnymi?

W kwestii szczegółowych zaleceń MEN poinformowało jedynie, że w najbliższych tygodniach będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.


Źródło: gov.pl