Działalność organizacji zewnętrznych w szkole – propozycja zmian w prawie

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Po zmianach w prawie organizacja zajęć dodatkowych w szkole przez podmioty zewnętrzne i stowarzyszenia będzie wymagała zgody większości rodziców, a nie, jak do tej pory, opinii rady rodziców.

Najpierw prospekt, potem decyzja

Ustawa ma dodać przepis, zgodnie z którym stowarzyszenie lub inna organizacja, zamierzające podjąć działalność w szkole lub placówce, zostaną zobligowane do bezpłatnego przekazania dyrektorowi tej szkoły lub placówki prospektu informacji wychowawczej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania prospektu, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przekazania go rodzicom w celu uzyskania ich zgody bądź sprzeciwu, co do podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole lub placówce oświatowej.

Brak reakcji ze strony rodziców równoznaczny ze zgodą

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania prospektu informacji wychowawczej każdy z rodziców będzie mógł wyrazić swą aprobatę bądź jej brak. Niewyrażenie zgody lub jej braku w terminie będzie poczytane za zgodę – organizacja będzie mogła działać w szkole tylko, gdy zgodzi się na to większość rodziców.


Źródło: prawo.pl