Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. – projekt nowego rozporządzenia

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z konieczności opracowania nowych wzorów formularzy na 2020 r. Przyjęte w Projekcie rozporządzenia rozwiązania utrzymują̨ co do zasady te, które zawiera obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 574). O dotację celową w 2020 r. mogą̨ wnioskować́ szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej, wymienione w art. 115 ust. 1 pkt 3 i art. 116 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm). Wnioski składać mogą również szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w latach ubiegłych, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się̨ liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Projekt rozporządzenia określa na 2020 r.:

  • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę̨ prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę̨ fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ww. Ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 Ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,
  • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 Ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 Ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę̨ prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę̨ fizyczną,
  • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 Ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 Ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,
  • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 Ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 Ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zadania związane z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostaną̨ sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie państwa w rezerwie celowej poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego «Aktywna tablica» i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”.

Wymagane jest zapewnienie w roku szkolnym 2020/2021 nowych podręczników dla klas I, IV i VII szkół podstawowych w związku z zakończeniem trzyletniego okresu użytkowania podręczników kupionych z ostatniej dotacji. Dotacja na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne klas I szkoły podstawowej wyniesie 75 zł na ucznia, klas IV szkoły podstawowej – 140 zł na ucznia, a klas VII szkoły podstawowej – 250 zł na ucznia. Zgodnie z przepisami Ustawy o finansowaniu zadań́ oświatowych na obsługę̨ realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały przewidziane środki w wysokości 1 proc. przekazanej dotacji celowej. Zakłada się̨, że wdrożenie projektowanej regulacji możliwe będzie w ramach obecnie istniejących zasobów kadrowych i nie będzie konieczne zwiększenie zatrudnienia. Proponuje się̨, aby rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: MEN