Będzie stała kwota dodatku dla wychowawców, ale nie w przedszkolu

Karta Nauczyciela będzie określać minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo. To realizacja jednej z obietnic, którą MEN w czasie strajku złożyło „Solidarności”. Według wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w projekcie zapomniano o dodatkach dla nauczycieli przedszkoli.

Jak podkreślają autorzy projektu, dodatek za wychowawstwo należało ujednolicić, bo jego wysokość różni się w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. A – zdaniem wnioskodawców – dodatek powinien być adekwatny do wkładu pracy nauczyciela.

Minimalna kwota dodatku w ustawie
Po nowelizacji minimalna kwota dodatku wynosić będzie 300 zł. Ustawa zapewni natomiast możliwość podwyższenia  dodatku – organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać minimalną wysokość świadczenia w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.
Według Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZNP, konstrukcja przepisu jest problematyczna, bo z projektu wynika, że dodatek w tej wysokości otrzymają jedynie nauczyciele szkół. Ustawodawca zapomina zatem o dość znacznej grupie nauczycieli przedszkoli, którzy sprawują podobne funkcje.

Klasa czyli również grupa
Nowela doda do Karty Nauczyciela przepis, według którego nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego (I PZP 3/08) wynika, że można to pojęcie rozszerzyć na nauczyciela przedszkola. Według SN przepis dotyczy nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

Nowela wprowadza też jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Źródło: www.prawo.pl