Wzór oświadczenia usprawniającego zwrot zawyżonej subwencji oświatowej

W RCL opublikowano projekt rozporządzenia, które określa wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli w sprawozdaniu z audytu lub innym dokumencie kończącym kontrolę zostaną wykazane nieprawidłowości, które spowodowały przyznanie jednostce samorządowej kwoty części oświatowej  subwencji ogólnej wyższej od należnej, to takie dokumenty będą stanowić podstawę do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji.

30 dni od audytu na złożenie oświadczenia

Omawiane rozwiązanie obejmie przypadki zwrotu subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy, czyli opisane w art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd będzie zobowiązany do złożenia wspomnianego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z audytu lub wyników kontroli. Rozwiązanie będzie stosowane do sprawozdań z audytu oraz innych dokumentów kończących kontrolę, sporządzonych po 1 stycznia 2022 r.

Źródło: samorzad.pap.pl