search

MEiN: przepis o minimalnym dodatku funkcyjnym nie dotyczy nauczycieli przedszkoli

02 czerwca 2022
MEiN: przepis o minimalnym dodatku funkcyjnym nie dotyczy nauczycieli przedszkoli

Przepisy gwarantujące minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców w szkołach (art. 34a KN stanowiący, że minimalna wysokość dodatku dla nauczyciela wychowawcy klasy wynosi 300 zł) nie mają zastosowania do nauczycieli sprawujących opiekę nad oddziałem przedszkolnym – wynika z wyjaśnień wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. Wiceminister podkreślił, że powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Zaznaczył przy tym, że na gruncie przepisów oświatowych pojęcie „klasy” zostało przyporządkowane wyłącznie szkole.

Dodatek dla wychowawców przedszkolnych określa organ prowadzący

Wiceszef MEiN przypomniał, że z dniem 1 września 2019 r. w § 5 w pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy dodany został w lit. d przepis, zgodnie z którym dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego określają wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 KN, tj. w drodze regulaminu wynagradzania, przy czym przepis art. 34a KN, określający minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, nie ma w tym wypadku zastosowania. Organ prowadzący przedszkole sam ustala wysokość ww. dodatku, a przysługuje on wyłącznie nauczycielom, którym powierzone zostało sprawowanie opieki nad oddziałem przedszkolnym, z czym wiąże się realizacja określonych zadań.

Źródło: samorzad.pap.pl