Zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

15 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z jej treścią przyjęcie do DPS-u osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego. Mieszkańcy domów pomocy będą poddawani okresowym badaniom stanu zdrowia psychicznego w celu uzasadnienia ich pobytu w  placówce. Mieszkaniec (również ubezwłasnowolniony) będzie miał też możliwość wnioskowania o  zmianę orzeczenia o  przyjęciu. Z  wnioskiem tym może również wystąpić dyrektor DPS-u. Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany m.in. w zastosowaniu przymusu bezpośredniego i kontroli sędziego.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w najnowszym wydaniu (styczeń-luty 2018) dwumiesięcznika „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” .