Zmiany w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w Ustawie Karta nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które pośrednio dotyczą również funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dla dyrektora poradni najważniejsze są zmiany odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego i urlopu.

 

Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zmiany w zakresie:

 

  • naliczania dotacji z budżetu państwa na rozwój wychowania przedszkolnego,
  • dotacji na zapewnienie uczniom szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  • dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych,
  • dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zmiany w tym zakresie to głównie uzależnienie wkładu własnego od pozycji finansowej gminy (wskaźnik dochodowości na mieszkańca).

 

Dla pracowników poradni najistotniejsze są zmiany w przepisach obowiązujących. Artykuł 80 Ustawy wprowadza m.in. zmiany w Ustawie Karta nauczyciela. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała w 2017 r. do ministra edukacji narodowej o podjęcie działań legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zmian w Karcie nauczyciela poprzez:

 

  • wydłużenie okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego,
  • rozważenie wprowadzenia w Karcie nauczyciela egzaminu po odbyciu stażu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela zamiast obowiązującej wewnątrzszkolnej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opracował: Wojciech Wasielewski

 

Cały artykuł jest dostępny w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.