Zmiany w prawie oświatowym w 2018 r. – obowiązki dyrektora

Urlop dla poratowania zdrowia (od 1 stycznie 2018 r.)

Organizacja pracy przedszkola w 2018 r. powinna uwzględniać zmiany w sposobie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Po zmianie urlop ten będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Urlop ten będzie mógł być udzielany również na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Dotychczasowe przepisy zakładały jedynie, że urlop ten jest udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. O zasadności udzielania urlopu będzie decydował lekarz, który ma uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą przedszkole zawarło umowę, o której mowa w art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy. Do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia wymagany będzie co najmniej siedmioletni okres pracy w przedszkolu (szkole), przy czym nauczyciel musi być w tym okresie zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Siedmioletni okres będzie uważany za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w przedszkolu nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tym samym lub innym przedszkolu (szkole). Nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie nowelizacji uzyskają orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, będą z niego korzystali na dotychczasowych zasadach (art. 141 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Podstawa prawna: art. 76 pkt 34 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zmiany w sposobie wykorzystania urlopu wypoczynkowego (od 1 stycznia 2018 r.)

Pewna zmiana dotyczyć będzie nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy obowiązki nauczyciela szkoły, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, jak i nauczyciela szkoły (przedszkola), w której organizacji pracy nie są przewidziane ferie. W takim przypadku będzie im przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której realizują oni większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć – prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

W przypadku nauczycieli placówek nieferyjnych nowością jest wprowadzenie bezpośrednio do Karty nauczyciela katalogu przyczyn uzasadniających przesunięcie na późniejszy okres nierozpoczętego bądź niewykorzystanego w całości urlopu (dotychczas stosowane były w takich przypadkach ogólne przepisy prawa pracy określone w Kodeksie pracy). Wśród zdarzeń uzasadniających przesunięcie urlopu wypoczynkowego wymienia się korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia (nowy art. 66a KN, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.).

Podstawa prawna: art. 76 pkt 29, 30, 31 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zmiany w prawie w 2018 r. obejmą też takie obszary jak: uprawnienia nauczycieli będących rodzicami, nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, prowadzenie działalności eksperymentalnej, awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela czy czas pracy nauczycieli. Po więcej szczegółów na temat wynikających z tego nowych obowiązków dyrektora przedszkola zapraszamy Państwa do najnowszego, styczniowego wydania naszego czasopisma „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”.