Wydłużenie czasu pracy przedszkola na życzenie rodziców

Temat godzin pracy przedszkoli bywa nieraz dyskusyjny. Zdarza się bowiem, że nie odpowiadają one rodzicom z uwagi na organizację ich własnego dnia, zmianowy tryb pracy i czas konieczny na dojazd do placówki. Życzeniem części z nich jest, by przedszkola były czynne dłużej i aby w tym czasie ich dzieciom zapewniono właściwą opiekę.

Godziny pracy przedszkola ustala dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Jeśli ze strony rodziców pojawi się propozycja ich zmiany, możliwe jest podjęcie określonych działań.

Po pierwsze, to rada rodziców jako ustawowy przedstawiciel rodziców może wystąpić w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do organu prowadzącego, a wcześniej z wnioskiem do dyrektora przedszkola. Uprawnienie to wynika z treści art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego, który stanowi, że rada rodziców może występować do dyrektora i do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki. Dla bezpieczeństwa prawnego ważne jest tu zachowanie formy pisemnej wniosku. Odpowiedź zawierająca wyczerpujące uzasadnienie powinna zostać udzielona na piśmie w ustawowym 14-dniowym terminie. Rada rodziców może także poprosić o spotkanie z przedstawicielem organu prowadzącego, np. wójtem gminy, gdyż często to bezpośredni kontakt ułatwia wypracowanie kompromisowych rozwiązań.

Po drugie, statut przedszkola określa dzienny czas pracy placówki, ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola (§ 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Jeżeli zatem w placówce została powołana rada przedszkola, to także ona, razem z dyrektorem, może złożyć do organu prowadzącego wniosek w sprawie zmiany dziennego czasu pracy przedszkola. W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie przedstawiciele nauczycieli i rodziców dzieci, konieczne byłoby więc ustalenie wspólnego stanowiska. Przypomnijmy, że art. 80 ust. 2 pkt 5 Prawa oświatowego, uprawnia radę przedszkola do oceniania – z własnej inicjatywy – sytuacji przedszkola i występowania z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i wojewódzkiej rady oświatowej.

Szczegółowe omówienie tematu znajdą Państwo w najnowszych aktualizacjach „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i „Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek”. Zapraszamy!