Wstępne wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w 2013 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 27 maja wstępne wyniki sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim. Opublikowane zostały na stronie internetowej CKE. Uczniowie poznają swoje indywidualne wyniki do końca czerwca za pośrednictwem szkół.

Sprawdzian nie ma charakteru rekrutacyjnego, a wyniki jego kolejnych edycji nie są porównywalne. Służy on przede wszystkim szkole do oceny skuteczności nauczania. To wskazówka dla nauczycieli w jakich obszarach wiedzy i umiejętności pracować z uczniami.

Na przykład od dwóch lat wyniki sprawdzianu w zakresie opanowania przez uczniów umiejętności korzystania z informacji są zdecydowanie lepsze. Jest to rezultatem doboru przez nauczycieli trafniejszych metod nauczania takich umiejętności jak m.in. korzystanie z tabel czy diagramów.

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015 r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach – w pierwszej będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Poszczególne zadania będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej języka polskiego, matematyki i języka obcego, zamiast dotychczasowych standardów wymagań egzaminacyjnych. Wydłużony będzie także czas przewidziany na pracę uczniów z arkuszem sprawdzianu z 60 do 80 min w przypadku języka polskiego i matematyki [część pierwsza] i 45 minut z języka obcego.

Na początku roku szkolnego 2013/2014 CKE opublikuje informator, który pomoże nauczycielom poznać nową formułę sprawdzianu, dostosowaną do wymagań nowej podstawy programowej. Uczniowie i nauczyciele będą mogli, m.in. dzięki zamieszczonym w informatorze przykładowym zadaniom, zorientować się, jak będzie wyglądał sprawdzian, a także w jaki sposób będzie oceniany.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sprawdzian, wyniki, szóstoklasisty, MEN