Rozporządzenie o wsparciu nauczycieli w nauce zdalnej podpisane

 

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

Jak wnioskować?

Pedagog powinien złożyć wniosek w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi.

Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel powinien otrzymać najpóźniej do końca tego roku. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

 

Źródło: gov.pl