Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w szkole

Kierunkiem, na który coraz częściej zwraca się uwagę w kształceniu i wychowaniu, jest maksymalna indywidualizacja pracy z uczniem. Podejmowane działania znajdują odzwierciedlenie we wprowadzanych przez ustawodawcę aktach prawnych. Zapisy te zakładają zmianę w podejściu do wykorzystania wrodzonych zasobów i kompetencji niemalże każdego dziecka.

Dotychczas podstawą edukacji i wychowania była rywalizacja. Sprzyjały jej różnorodne rankingi oraz konkursy, które wprowadzały ciągłą potrzebę porównywania osiągnięć pomiędzy uczniami. Wprowadzana obecnie zmiana w stylu wychowania i nauczania pozwala uzyskać dobre wyniki przez każde dziecko, niezależnie od indywidualnego potencjału intelektualnego, predyspozycji i uzdolnień. Gwarantuje odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie i wykształcenie w uczniach takich postaw, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, wytrwałość, szacunek dla innych, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, podejmowanie inicjatyw oraz umiejętność pracy zespołowej.

Aspekty prawne

Zmianom w sposobie podejścia do procesu edukacji i wychowania sprzyjają wprowadzone w ostatnich latach przepisy prawne. Do głównych należą: Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprzyja indywidualnemu podejściu praktycznie do każdego ucznia, a w szczególności dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z jednej strony zakłada ona wczesne rozpoczęcie podejmowanych działań w momencie wejścia dziecka do systemu edukacji w wieku pięciu lat i kontynuowanie jej przez cały okres edukacji, uwzględniając kształcenie osób dorosłych. Z drugiej zaś strony zapewnia ciągłość podejmowanych działań.

Opracowała: Jagna Niepokólczycka-Gac

 

Cały artykuł jest dostępny w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.