Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Zadania poradni w obliczu zmian zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rok szkolny 2017/2018 niesie z sobą wiele zmian w funkcjonowaniu systemu oświaty – nowy podział etapów edukacyjnych, nowa podstawa programowa, wprowadzenie szkół branżowych. Innowacje dotykają również poradni psychologiczno-pedagogicznych i zostały one określone w Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. W związku ze zmianami pracownicy poradni będą mieli wiele obowiązków, których naczelną zasadą jest ściślejsza współpraca z przedszkolami, szkołami i podległymi placówkami oświatowymi.

 

Wsparcie dla zespołów

 

Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga pracy zespołowej, o czym informuje § 6 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednym z jej elementów są posiedzenia zespołu, które muszą odbywać się regularnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym (§ 6 ust. 7 Rozporządzenia). Zgodnie z § 6 ust. 8 na wniosek dyrektora szkoły udział w posiedzeniu może wziąć także przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, przy czym jest on zapraszany jedynie w szczególnych przypadkach, zwłaszcza jeżeli szkoła sama dysponuje specjalistą. Dlatego po wpłynięciu do poradni wniosku o oddelegowanie pracownika warto ustalić, jakie szkoła ma wobec niego oczekiwania (…).

 

Diagnoza

 

Innym z podstawowych zadań poradni, na które wskazuje § 2 pkt 1 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, jest diagnoza. W obliczu wprowadzanych zmian w oświacie rozpoznawanie mocnych stron uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń nabiera wyjątkowo istotnego znaczenia. Wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nowe Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadza obligatoryjną, dokonywaną co najmniej dwa razy w roku wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania. Zgodnie § 6 ust. 9 powinna być ona w miarę potrzeb dokonywana we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Działanie to jest również zasadne ze względu na wydawanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na jeden etap edukacyjny (Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych§ 13 ust. 4 (…).

 

 

Opracowała: Jagna Niepokólczycka-Gac

 

Cały artykuł znajdą Państwo w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 

 

 

Testuj za darmo
Newsletter