Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Co powinien zrobić dyrektor, kiedy status przedszkola zostanie zakwestionowany?

Statut precyzuje ogólne w swym brzmieniu przepisy oświatowe. W żadnym jednak przypadku jego zapisy nie mogą być z nimi sprzeczne. W zależności od tego, czy naruszenia pojawiły się w statucie przedszkola publicznego, czy też niepublicznego, procedura kontroli ze strony organów nadzoru pedagogicznego będzie się nieco różnić.

Zgodnie z art. 102 Prawa oświatowego statut przedszkola publicznego powinien zawierać wskazane w tym przepisie elementy. Braki w tym zakresie bądź też wprowadzenie do statutu elementów sprzecznych z przepisami prawa (przykładowo – umieszczenie w dokumencie regulacji dotyczących przeprowadzania rekrutacji, odbiegających od przepisów zawartych w Rozdziale 6 Prawa oświatowego) mogą doprowadzić do interwencji ze strony kuratora oświaty. W wyniku kontroli statutu przedszkola kurator oświaty może wydać, na mocy art. 114 Prawa oświatowego, decyzję administracyjną, na podstawie której uchylony zostanie cały statut przedszkola publicznego bądź też te z jego zapisów, które pozostają w sprzeczności z przepisami prawa. Przy czym zgodność zapisów statutowych z przepisami prawa należy rozumieć w sposób szeroki, co oznacza, że statut nie może stać w sprzeczności nie tylko z zapisami Prawa oświatowego, ale również z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami czy innymi ustawami i aktami wykonawczymi – niekoniecznie dotyczącymi zagadnień oświatowych (a więc np. z przepisami prawa cywilnego czy administracyjnego).

Zasadą jest, że postępowanie kontrolne ze strony kuratora wszczynane jest wyłącznie z urzędu. Inicjatywa do rozpoczęcia kontroli może pojawić się po stronie kuratorium bądź też może być spowodowana sygnałami napływającymi od strony trzeciej, wskazującej na nieprawidłowości istniejące w statucie przedszkola (najczęściej będą to rodzice). Z kolei organ prowadzący, na podstawie art. 57 ust. 4 Prawa oświatowego, może wystąpić w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w takiej sytuacji kurator jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni). Wątpliwości wzbudza niekiedy postępowanie polegające na przesyłaniu kuratorowi oświaty statutu w celu dokonania kontroli jego zgodności z prawem np. po wprowadzeniu w nim zmian - analogicznie jak w przypadku przesyłania kuratorowi oświaty pierwszego statutu przedszkola przez organ zakładający przedszkole (art. 88 ust. 8 Prawa oświatowego). Wątpliwości są tym bardziej uzasadnione, że nie ma aktualnie przepisu, który zobowiązywałby przedszkole do takiego działania. A należy przypomnieć, że w sferze prawa publicznego organy działają w granicy prawa i nie można domniemywać ich kompetencji lub obowiązków. Mimo to resort edukacji stoi na stanowisku, że o zmianach w statucie należy kuratora zawiadamiać (wywodząc ten obowiązek z ogólnych przepisów dotyczących sprawowania przez kuratora nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi jednostkami oświaty). Decyzja w tym zakresie będzie więc należeć do dyrektora, przy czym brak wyraźnych przepisów zobowiązujących do każdorazowego powiadamiania kuratora oświaty o przyjętych w statucie zmianach nie powinien prowadzić do wyciągania wobec dyrektora jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Po więcej szczegółów na temat postępowania dyrektora w przypadku zakwestionowania całego statutu przedszkola bądź poszczególnych jego zapisów zapraszamy Państwa do najnowszego, październikowego wydania naszego czasopisma „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”.

Testuj za darmo
Newsletter