Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Zakończenie stażu awansu zawodowego – 11 obowiązków dyrektora

Zakończenie przez nauczyciela stażu na wyższy stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością podjęcia przez dyrektora czynności zmierzających do ustalenia oceny dorobku zawodowego, a w dalszej kolejności – w przypadku nauczycieli stażystów – do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Jak wygląda 11 najważniejszych obowiązków dyrektora w tym zakresie?

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania. Następny etap to postępowanie administracyjne, które kończy się nadaniem lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego. W związku z wprowadzaną reformą pojawiło się tylko jedno ułatwienie w awansie dla nauczycieli gimnazjów. Otóż ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia. Tylko zatrudnienie co najmniej na 1/2 etatu umożliwia jednak realizowanie awansu zawodowego.

Obowiązek 1: Przedłużenie stażu

Mimo ściśle określonych długości staży na poszczególne stopnie awansu zawodowego zdarzają się sytuacje, gdy ulegają one przedłużeniu. Staże kończą się 31 maja danego roku i należy przedłużyć je o czas trwania nieobecności w pracy w zależności od tego, czy okresy nieobecności nauczyciela związane są z rodzicielstwem.

W przypadku nieobecności niezwiązanych z rodzicielstwem (trwających nieprzerwanie dłużej niż miesiąc), czyli:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego (np. urlop wychowawczy, dla poratowania zdrowia, bezpłatny),

należy zsumować wszystkie nieprzerwane nieobecności z ww. powodów. Jeżeli ich suma nie przekracza roku – należy przedłużyć staż o ten okres. Jeżeli ich suma przekracza rok, nauczyciel powinien odbyć staż od nowa.

W przypadku nieobecności związanych z rodzicielstwem, czyli:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego,

bez względu na to, czy trwały krócej, czy dłużej niż miesiąc, oraz nieobecności przypadających bezpośrednio przed lub po ww. urlopach (trwających nieprzerwanie dłużej niż miesiąc) z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz ww. urlopy związane z rodzicielstwem (np. urlop wychowawczy, dla poratowania zdrowia, bezpłatny)

należy zsumować wszystkie nieprzerwane nieobecności z ww. powodów. Jeżeli ich suma nie przekracza roku i sześciu miesięcy – należy przedłużyć staż o ten okres. Jeżeli ich suma jest większa, nauczyciel powinien odbyć staż od nowa.

Uwaga!

Od 1 września 2017 r. wprowadza się zmianę w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Do katalogu okoliczności powodujących przedłużenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego zostanie dodany sześciomiesięczny stan nieczynny.

Obowiązek 2. Odebranie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Obowiązek 3. Odebranie projektu oceny dorobku zawodowego

Dyrektor powinien odebrać od opiekuna stażu projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego. Projekt ten powinien zostać złożony w ciągu 14 dni od zakończenia stażu (art. 9c ust. 5 KN, § 5 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest zadaniem opiekuna stażu (po formalnym przyjęciu obowiązków). Jeżeli opiekun nie przedłożył projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela, dyrektor:

 • ustala ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z realizacji stażu,
 • może w stosunku do opiekuna stażu podjąć określone działania, np. przy ustalaniu dodatku motywacyjnego, nieprzydzielanie funkcji opiekuna stażu, sporządzenie notatki służbowej.

Niedotrzymanie terminu przez opiekuna stażu nie wpływa w jakikolwiek sposób na możliwość ubiegania się przez nauczyciela o wyższy stopień awansu.

Obowiązek 4. Poinformowanie rady rodziców o dokonywanej ocenie

Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania z realizacji planu dyrektor powinien zawiadomić radę rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Zawiadomienie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać wezwanie rady rodziców do przedstawienia opinii na temat nauczyciela w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie nie powoduje wstrzymania ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres odbytego stażu i pozwala dyrektorowi na ustalenie jej po upływie tego terminu (art. 9c ust. 6–7 KN).

Obowiązek 5. Ustalenie oceny dorobku zawodowego

Swoją ocenę dyrektor opiera na informacjach zamieszczonych w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, a także na projekcie oceny dorobku zawodowego sporządzonej przez opiekuna stażu oraz opinii rady rodziców. Przed upływem 21 dni od przedstawienia sprawozdania dyrektor musi ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.

Ocenę tę ustala się w formie pisemnej, z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie złożenia odwołania (art. 9c ust. 6–8 KN). Pismo zawierające ocenę dorobku zawodowego należy przekazać nauczycielowi, który potwierdza fakt i datę jego odbioru własnoręcznym podpisem.

Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż trzy miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Tę ocenę cząstkową uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu (art. 9f ust. 2 i 3 KN).

Pozytywną ocenę dorobku zawodowego powinien otrzymać nauczyciel, który wykazał realizację planu rozwoju zawodowego oraz w opinii dyrektora osiągnął rozwój zawodowy. Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który w okresie stażu nie wykazał się żadnym dorobkiem zawodowym lub tak nieznacznym, że nie można stwierdzić rozwoju i postępu w jego pracy i w wynikach tej pracy. Podstawą do ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu może być również:

 • niezrealizowanie przez nauczyciela zadań określonych w planie rozwoju zawodowego z przyczyn subiektywnych, leżących po stronie nauczyciela, dla których nie ma obiektywnego usprawiedliwienia,
 • negatywna opinia rady rodziców, o ile została poparta określonymi faktami,
 • negatywny projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu,
 • dostrzegalnie obniżający się poziom wiedzy i umiejętności wychowanków nauczyciela, ustalony obiektywnymi narzędziami pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego, w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w latach poprzednich,
 • niezrealizowanie wymaganej liczby obserwacji i zajęć.

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora, który przekazuje je do kuratora oświaty. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest ostateczna, gdy została wydana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w trybie odwoławczym i gdy upłynął termin na złożenie odwołania od oceny, a nauczyciel go nie złożył.

Nauczyciel, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego, może złożyć wniosek o staż w dodatkowym wymiarze dziewięciu miesięcy lub nie składać takiego wniosku i stracić możliwość uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, z uwzględnieniem dotychczas odbytego stażu. Negatywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela nie ma charakteru negatywnej oceny pracy i nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy (art. 23 ust. 1 pkt 5 KN).

Ważne!

Ocena dorobku zawodowego nie ma okresu ważności. Tak jak ocena pracy, jest zatem ważna aż do dnia dokonania oceny pracy lub kolejnej oceny dorobku zawodowego w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Obowiązek 6. Wydanie nauczycielowi stosownych dokumentów

Po ustaleniu oceny dorobku zawodowego nauczyciele, którzy otrzymali pozytywną ocenę, zwracają się do dyrektora o wydanie odpowiednich dokumentów dołączanych do wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Chodzi mianowicie o:

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych),
 • opis i analizę realizacji wymagań realizowanych podczas stażu (dotyczy nauczyciela mianowanego),
 • poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego, jeżeli nauczyciel realizował odpowiedni wymóg w trakcie stażu (dotyczy nauczyciela mianowanego),
 • zaświadczenie dyrektora zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu.

Dyrektor zobowiązany jest wydać nauczycielowi zaświadczenie zawierające informacje o:

 • wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć – należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich placówek, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Nauczyciel do wniosku o wszczęcie postępowania nie dołącza oryginałów dokumentów, lecz ich poświadczone kopie. Dotyczy to zarówno dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jak i aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Ustawodawca nie określa, kto może poświadczyć te dokumenty, tak jak jest to przewidziane przy poświadczaniu dokumentów dotyczących postępowania konkursowego na dyrektora – poświadczenie przez samego kandydata. Przede wszystkim poświadczyć zgodność kopii dokumentów z oryginałem może sam dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, np. wicedyrektor – o ile oryginały tych dokumentów znajdują się w aktach szkolnych. W przypadku dyplomów lub świadectw o poświadczenie za zgodność z oryginałem nauczyciel może również wystąpić do uczelni, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki doskonalenia nauczycieli, która wystawiła dany dokument.

Nauczyciel może również na własną rękę zwrócić się o poświadczenie do notariusza, a także radcy prawnego, adwokata, rzecznika patentowego i doradcy podatkowego, przy czym – z wyjątkiem notariusza – poświadczenie przez te osoby będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli zostaną one ustanowione przez nauczyciela pełnomocnikami procesowymi w postępowaniu w sprawie awansu zawodowego (art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dariusz Skrzyński

Prawnik,  specjalista  z  zakresu  prawa  oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

 

Uwaga! Jest to fragment artykułu. Więcej informacji oraz omówienie pozostałych obowiązków dyrektora w zakresie zakończenia stażu awansu zawodowego znajdą Państwo w czerwcowo-lipcowym wydaniu „Szkoły. Miesięcznika Dyrektora”.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
Testuj za darmo
Newsletter