Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Obowiązki dyrektora przedszkola i żłobka na początku nowego roku

Dodano: 21.12.2016

Obowiązki organizacyjno-prawne na początku roku kalendarzowego związane z zarządzaniem publicznym i niepublicznych przedszkolem lub żłobkiem są różnej natury i wynikają z rozmaitych aktów prawnych, jednak wymóg poprawnego kierowania przedszkolem lub żłobkiem będzie wymagał ich dopilnowania. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych z nich.

 

Termin wykonania: 2 stycznia.

Obowiązek: początek roku to dobry moment na zaplanowanie urlopów pracowniczych. Na mocy art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan taki ustala pracodawca, uwzględniając wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się urlopów na żądanie. Z ustalania planu urlopów można zrezygnować, jeżeli wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, również może nie sporządzać planu urlopów – w takim przypadku ich terminy ustala się po porozumieniu z pracownikiem. Charakter pracy wykonywanej w przedszkolach wymaga jednak raczej przygotowania planu urlopów. Gotowy plan powinien zostać podany do wiadomości pracowników.

Podmiot zobowiązany: przedszkola publiczne i niepubliczne oraz żłobki publiczne i niepubliczne.

Podstawa prawna: art. 163 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

 

Termin wykonania: 4 stycznia.

Obowiązek: na początku roku kalendarzowego pracodawca powinien zweryfikować konieczność przeprowadzenia okresowych szkoleń BHP lub okresowych badań lekarskich pracowników. Zgodnie z art. 229 k.p. pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, natomiast pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Ponadto, zgodnie z art. 2373 k.p., pracodawca obowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Podmiot zobowiązany: przedszkola publiczne i niepubliczne oraz żłobki publiczne i niepubliczne.

Podstawa prawna: art. 229, art. 2373 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.).

 

Termin wykonania: 5 stycznia.

Obowiązek: zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

  1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
  2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W przypadku przedszkoli gromadzących dochody na wydzielonym rachunku należy pamiętać, że zgodnie z art. 223 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na tym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Podmiot zobowiązany: przedszkola publiczne.

Podstawa prawna: art. 223 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

 

Termin wykonania: 9 stycznia.

Obowiązek: zapewnione pracownikom środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze powinny podlegać okresowym przeglądom. Początek roku kalendarzowego jest do tego dobrą okazją. Jako środki ochrony indywidualnej należy rozumieć wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Pracodawca, oprócz zapewnienia środków ochrony indywidualnej, ma także obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego (spełniających wymagania określone w Polskich Normach), w przypadku gdy:

  1. odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. takie są wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponieważ odzież i obuwie ochronne również jest własnością pracodawcy, to do jego obowiązków należy zapewnienie odpowiedniego ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania. Pracodawca ma również możliwość ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku należy jednak wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieży i obuwia.

Podmiot zobowiązany: przedszkola publiczne i niepubliczne oraz żłobki publiczne i niepubliczne.

Podstawa prawna: art. 2376 i art. 2377 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

 

Cały artykuł znajdą Państwo w najnowszej aktualizacji „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i „Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek”.

 

Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Testuj za darmo
Newsletter