Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Opracowanie projektu planu finansowego poradni psychologiczno-pedagogicznej

Rolą dyrektora jest opracowanie projektu planu finansowego poradni na podstawie danych uzyskanych od organu prowadzącego. Projekt planu nie jest jednak jeszcze planem finansowym.

Zawarta w § 5 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych regulacja uszczegóławia normę z art. 248 Ustawy o finansach publicznych. Stosownie do tego przepisu projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek, czyli m.in. dyrektorów poradni samorządowych, a następnie przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dyrektor opracowuje projekt planu finansowego w następującym porządku: dział, rozdział i paragraf. W tym celu posiłkować się musi przepisami Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do tego Rozporządzenia dział odnoszący się do poradni to: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdziały stanowią natomiast uszczegółowienie działów – oznaczają typ jednostki, ewentualnie rodzaj działalności w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej. Wśród rozdziałów odnoszących się do działu 854 wyróżniamy m.in. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dyrektor poradni, opracowujący projekt planu finansowego, musi dodatkowo pamiętać o szczególnych obowiązkach wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym projekt planu finansowego placówki podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Opinia ta nie ma jednak charakteru wiążącego, więc nawet negatywna nie wyklucza przyjęcia projektu w takim kształcie, jaki miał on przed zaopiniowaniem. Innymi słowy, dyrektor nie ma obowiązku uwzględnienia uwag złożonych przez radę pedagogiczną. 

Opracował: Michał Łyszczarz, prawnik, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Więcej informacji w "Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".

Testuj za darmo
Newsletter