Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Koniec roku budżetowego a analiza planu finansowego poradni

Zamknięcie roku budżetowego wiąże się z licznymi działaniami, które powinien podjąć, a które wynikają z Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości. W tym celu kierownik jednostki oraz główny księgowy powinni wspólnie przeanalizować plan finansowy. Podsumowanie wykonania planu może stanowić ostatnią szansę na wykorzystanie środków finansowych w danym roku.

Weryfikacja zaciągniętych zobowiązań

Pierwszym krokiem podczas analizy planu finansowego powinna być weryfikacja zaciągniętych przez jednostkę zobowiązań. Należy pamiętać, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Wynika to z przepisów art. 46 Ustawy o finansach publicznych. Analizując wykonanie planu finansowego, dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę, czy dokonywane wydatki nie zagrażają przekroczeniu planu finansowego. Przekroczenie limitu określonego w planie będzie bowiem stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Weryfikacja odpisu na ZFŚS

Konieczność weryfikacji odpisu na ZFŚS wynika głównie z faktu, że początek roku nie zawsze pozwala dyrektorowi na dokładne zaplanowanie liczby osób zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po analizie może okazać się, że na koniec roku jednostka powinna dokonać korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych w poradni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ponieważ planowana liczba zatrudnionych może różnić się od rzeczywistej liczby pracowników, ustaloną na początku roku podstawę naliczenia odpisu na fundusz trzeba z końcem roku skorygować do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Zweryfikowanie odpisu na ZFŚS jest konieczne.

Wydzielony rachunek dochodów

Dyrektorzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku, również powinni pod koniec roku przeprowadzić analizę finansową.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien pamiętać, że wydatki z wydzielonego rachunku mogą być dokonywane tylko do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Jeżeli jakieś środki finansowe pozostaną na rachunku, to na dzień 31 grudnia roku budżetowego powinny one zostać odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Zatem jednostki mają obowiązek dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków pozostałych na wydzielonym rachunku według stanu na dzień 31 grudnia roku danego roku kalendarzowego. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Więcej informacji w „Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

Testuj za darmo
Newsletter